Om ADNOs arbeid med biologiske profiler

Spørsmål og svar om vårt profilarbeid.

16908 31
Foto: Stian Schløsser Møller

Ett av midlene i kampen mot doping i idretten er biologiske profiler. Her ser vi nærmere på profilarbeidet i Norge og Norden.

Les også: Hva er doping?

Hva er en biologisk profil?
Til forskjell fra tradisjonelle dopingtester som avdekker forbudte stoffer og metoder direkte, er formålet med biologiske profiler å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer i biologiske markører. En biologisk profil inneholder en oversikt over utøvers biologiske markører målt over tid.

Antidoping Norge er del av en nordisk enhet som jobber med å administrere og håndtere biologiske profiler. Denne enheten jobber i dag med blod- og steroidprofiler, som innhentes ved henholdsvis blod- og urinprøver.


Hva er en blodprofil?
Målet med en blodprofil er å avdekke misbruk av metoder og/eller stoffer som er ment å skulle øke den oksygentransporterende kapasiteten i blodet, altså bloddoping. En blodprofil er en samling av individuelle blodverdier (hematologiske variabler) som er målt over tid og lagt inn i en database. Profilene tolkes ved hjelp av et dataprogram som tar høyde for faktorer som kan påvirke variablene og gir en indikasjon på om det foreligger normal variasjon eller om det kan ha blitt brukt bloddoping.

Individuelle blodprofiler kan avsløre bruk av bloddoping uavhengig av stoff eller metode, både underveis og i opptil flere uker etter at utøver har sluttet å dope seg. Direkte påvisning av bloddoping er krevende, men med systematisk og hyppig blodprøvetaking vil bruk av eksempelvis EPO eller blodoverføring kunne påvises i utøvers blodprofil.


Hvorfor blodprofiler?
I kontrollarbeidet er blodprofiler viktig for å kunne teste riktig utøver på riktig tidspunkt. Man kan med andre ord benytte blodprofiler som et hjelpemiddel for målrettet testing. I tillegg kan man bruke blodprofiler for å avgjøre om man skal gjøre ytterligere analyser på allerede innhentede prøver, samt avgjøre om prøver skal langtidslagres.

Blodprofiler kan også benyttes som grunnlag for brudd på antidopingbestemmelsene alene (se under). og som bevis i en større etterforskning.

I tillegg til å være viktig i kontrollarbeidet for å avdekke brudd på dopingbestemmelsene, har blodprofiler også både avskrekkende og forebyggende effekt.


Kan utøver bli dømt på bakgrunn av en blodprofil?
Ja. I det internasjonale antidopingregelverket heter det at alle bevis kan benyttes i en dopingsak, også indirekte bevis, som for eksempel en unormal blodprofil.

  • Dersom det oppdages en unormal blodprofil, vil dataene bli oversendt – anonymisert – til en uavhengig oppnevnt ekspert.
  • Denne eksperten vil så ta stilling til om profilen er et resultat av en variasjon som kan forklares naturlig, eller om det kan være snakk om doping.
  • Dersom eksperten mener at det skyldes doping, vil blodprofilen bli oversendt to eksperter til for evaluering.
  • Er alle enige vil ytterligere undersøkelser foretas, før ekspertene igjen vurderer alle opplysninger og på bakgrunn av dette vurderer om det er grunnlag for brudd på dopingbestemmelsene.


Er det ulovlig å ha høye blodverdier?
Nei. Noen har normalt høye blodverdier, mens andre har lave verdier. I en blodprofil vil det etter hvert som data innhentes defineres et område en kaller normalvariasjonsområdet for den enkelte utøver. Blodprofiler er derfor individuelle og benyttes for å avdekke kunstige variasjoner og kunstig høye blodverdier.

Det er flere faktorer som påvirker blodvariablene. For å få så korrekte data som mulig er det viktig å ha standardiserte prosedyrer for prøvetaking, transport og analyse og sørge for at det gjøres likt hver gang. Når blodprofiler offisielt ble inkludert i 2009 kom WADA med retningslinjer som blant annet tok for seg prøvetaking, transport og analyse.

I tillegg til disse er det andre faktorer som kan påvirke blodvariablene, deriblant høydeopphold og medisinske tilstander. I tillegg til standardiserte og kontrollerte prosedyrer for pre-analytiske og analytiske faktorer er det derfor viktig at det er kvalifiserte personer som gjennomfører evalueringen av slike blodprofiler.


Hvordan behandles dataene?
Når ADNO mottar resultatene fra laboratoriet, oppdateres den individuelle blodprofilen. Visse utøvere testes også av andre antidopingorganisasjoner enn Antidoping Norge, for eksempel et internasjonalt særforbund. For å sørge for hensiktsmessig testing av disse utøverne arbeider Antidoping Norge med de relevante antidopingorganisasjonene for å koordinere dette best mulig. Dersom profilen viser unormale resultater, vil dataene kunne bli sendt anonymisert til en uavhengig ekspertgruppe for vurdering. Ekspertgruppens uttalelse vil kunne danne grunnlag for om saken skal oversendes påtalenemnden i Antidoping Norge.

Les også: Astma og idrettsutøvere