Gendoping

Gendoping er en måte å øke prestasjonsevnen på ved å overstyre sitt genetiske potensial ved tilførsel av gener, eller virus DNA, som skal transportere ønskede genetiske elementer inn i humane celler (Johansen, 2009).

Gendoping er definert som ikke-terapeutisk bruk av celler, gener, genetiske elementer eller modulering av genekspresjon som gir muligheter for å øke utøvers yteevne.

Gendoping har vært anført på World Anti-Doping Agency WADA’s) dopingliste siden 2003, da man ønsket å være i forkant av utviklingen på dette feltet. Man har i lengre tid vært klar over at gendoping vil komme og at det vil bli en stor utfordring å påvise denne avanserte formen for doping. Per i dag fremtrer gener for EPO, humant veksthormon og ulike vekstfaktorer, gener for utholdenhet og andre som svært aktuelle å benytte innen gendoping, og flere vil sikkert komme.

Bioteknologirådet har skrevet en artikkel på utfordringer knyttet til gendoping, eller genterapi, i forbindelse med idrett og prestasjonsforbedring. I all hovedsak er det risiko forbundet med dette, som gjør det problematisk uavhengig av om man skal anse det som juks. Det er fordi det er en helserisiko forbundet med prestasjonsfremming ved bruk av denne teknologien på grunn av upresise metoder, og andre behandlingsutfordringer.

Gendoping vil sette store krav til analyse- og deteksjonsteknologi på laboratoriene, lovgivning på dette feltet, utdannelse og opplysning på alle plan og økt grad av samarbeid mellom de ulike aktørene på dette markedet. Dette vil være grunnpilarene i bekjempelsen av det som kan bli idrettens svøpe - genetisk designede idrettsutøvere.

WADA jobber målrettet for å igangsette preventive tiltak mot bruk av gendoping innen idretten. Ved siden av at gendoping er angitt på dopinglisten, har WADA prioritert gendoping som forskingsområde, blant annet med tanke på å utvikle nye deteksjonsmetoder.

Referanser:

Johansen, P. W. (23.02.2009). Gendoping – det perfekte bedrag? Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. Hentet fra: https://www.farmatid.no/artikler/gendoping-perfekte-bedrag

Thoresen, S. B. (04.08.2016). Jakten på vinnergenene. Tidsskriftet Genialt. Hentet fra: http://www.bioteknologiradet.no/2016/08/jakten-pa-vinnergenene/