Forsknings- og evalueringsprosjekter

Oversikt over pågående og avsluttede prosjekter

047 norges lab for dopan 02022017 DONE15

Pågående prosjekter

 • Bruk av Dried Blood Spot i dopingkontroll - Vurdering og sammenligning av ulike ekstraksjon og - oppsamlingsenheter

  Involverte: Antidoping Norge

  Beskrivelse: Undersøke hvordan utøvere opplever bruk av DBS sammenlignet med tradisjonelle blod- og urinprøver, og sammenligne brukervennlighet og funksjonalitet mellom to oppsamlingsenheter for DBS.

 • Gjennomgang av Antidoping Norges arbeid med biologiske profiler og utviklingen i blodprofilparametre fra 2010 til 2019

  Involverte: Antidoping Norge, Norges laboratorium for dopinganalyse Oslo Universitetssykehus HF

  Beskrivelse: Systematisk gjennomgang av Antidoping Norges arbeid med blodprofiler og undersøke endringer i blodprofiler i perioden 2010-2019.

 • Prevalens av dopingbruk blant norske topputøvere

  Involverte: ADNO, Norges idrettshøgskole og Universitet Saarland (Tyskland)

  Beskrivelse: Doping i idrett gjør at utøvere konkurrerer på ulike vilkår og kan potensielt være helseskadelig. For å avsløre doping innhentes det på verdensbasis over 300.000 dopingprøver årlig, og ca. 1-2% av disse er positive. Det er grunn til å tro at den virkelige prevalensen her høyere enn dette. Tradisjonelle spørreundersøkelser er ikke egnet til å måle forekomst av dopingbruk. Vi ønsker derfor å kartlegge forekomst av dopingbruk blant norske utøvere gjennom å bruke en alternativ metode (randomisert respons-teknikk) som sikrer respondentens anonymitet.


 • Bruk av legemidler og kosttilskudd hos norske idrettsutøvere

  Involverte: ADNO og Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo

  Beskrivelse: Retrospektiv studie hvor trender i legemiddel- og kosttilskuddsbruk hos norske idrettsutøvere som har avlagt dopingprøve i perioden 2009 og 2015-2019 skal undersøkes.


 • Doping prevention in recreational sport in Europe – a study on emerging practices among European stakeholder

  Involverte: ADNO, Aarhus University (Danmark), Dopingautoriteit (Nederland), Cyprus Anti-Doping Authority (Kypros), Sapienza University of Rome (Italia), European Institute of Socioeconomic (Tyskland), The Association for International Sport for All (Tyskland).

  Beskrivelse:
  - Undersøke forekomsten av dopingbruk blant aktive på bredde- og mosjonsnivå på tvers av idretter og europeiske land
  - Kartlegge og vurdere eksisterende forebyggende antidopingprogrammer for trenere på bredde- og mosjonsnivå i Europa


Eksterne prosjekter med ADNO-finansiering

 • Kan salbutamol bedre sprintprestasjon i langrenn?

  Involverte: Institutt for idrettsmedisinske fag, Norges Idrettshøgskole.

  Prosjektleder: Julie Stang (PhD)

  Beskrivelse: Undersøke om bruk av en lovlig dose salbutamol (beta2-agonist) har en prestasjonsfremmende effekt på sprintprestasjon under og etter et utholdenhetsarbeid på ergometersykkel.

  Prosjektperiode: 2021-2022

 • Idrettsmiljøet blant ambisiøs idrettsungdom: Representerer det en sunn prestasjonskultur?

  Involverte: Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges Idrettshøgskole

  Prosjektleder: Jan Åge Kristensen (MSc), stipendiat

  Beskrivelse: Undersøke betydningen av teoretisk forankrede beskyttende og risikofremmende individ- og miljøfaktorer for atferd som kan utgjøre en helserisiko blant ungdom i egen idrett. Eksempler på slik atferd er bruk av smertestillende preparater, trene og konkurrere selv når en er skadet, bruk av ulike typer kosttilskudd samt holdninger til bruk av forbudte preparater (doping). Målgruppen er utøvere som satser på idretten sin, er målrettet og har et tydelig prestasjonsfokus. Formålet er å framskaffe kunnskap om de unges idrettsmiljø som kan bidra til fremme en robust og sunn prestasjonskultur.

  Prosjektperiode: 2019-2023

  Link: https://www.nih.no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/idrettsmiljoet-blant-ambisios-idrettsungdom-representerer-det-en-sunn-prestasjonskultur/

 • Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler

  Involverte: Institutt for idrett og samfunnsvitenskap/Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, Norges Idrettshøgskole

  Prosjektleder: Anette Skilbred (MSc), stipendiat

  Beskrivelse: Formålet med studien er å få innsikt i hvilke erfaringer unge utøvere har med prestasjonsfremmende midler og hvordan de konstruerer sine forståelser. Unge utøvere står på springbrettet både inn i det voksne liv, samt et potensielt toppidrettsliv. De er i en fase der identitet og verdier særlig formes i samhandling med jevnaldrende, trenere, foreldre og andre sosiale krefter. Disse forholdene gjør de særlig sårbare for press og påvirkning, og de er derfor interessante å studere nærmere i den formative fasen.¨

  Prosjektperiode: 2019-2023

  Link: https://www.nih.no/forskning/prosjekter/forskningsprosjekter-ved-nih/unge_idrettsutovere_prestasjonsfremmende_midler/

 • Bruk av hund til påvisning av rekombinant EPO i dopingprøver

  Involverte: Norges Laboratorium for Dopinganalyse, Oslo Universitetssykehus, Aker

  Prosjektleder: Yvette Dehnes (PhD), laboratorieleder

  Beskrivelse: Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en rask screeningmetode for å oppdage rekombinant EPO i urinprøver fra dopede idrettsutøvere.

 • Applying the assessment of hemoglobin mass and blood volume measurements to anti-doping settings

  Involverte:Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer.

  Prosjektleder: Carsten Lundby (PhD), professor.

  Beskrivelse: Establish natural occurring variations in Hbmass and blood volumes over the period of one year in elite endurance athletes as compared to healthy volunteers with the aim to investigate the potential for Hbmass to enter the athlete biological passport (ABP). HBmass will be measured by using a novel utomated OpCO hemoglobin mass (Hbmass)/ blood volume analyzer.

Avsluttede prosjekter

 • 2021: Ren Trening i fengsel

  Involverte: ADNO, Universitetet i Bergen og Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS)

  Beskrivelse: Evaluering av undervisningsopplegg for innsatte i fengsler som inkluderer en kombinasjon av teoretiske leksjoner, diskusjoner og praktisk styrketrening. Les mer om

  Publikasjoner:
  - Johnsen, B., Skogvoll, V. og Normann, T. (2021). YOLO - you only live once: Innsattes fortellinger om bruk av dopingmidler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 1.
  - Lindblad, B., Heierdal, M. og Lauritzen, F. (2021). Ren Trening i fengsel: Utvikling av- og erfaringer fra et forebyggende antidopingprogram for innsatte. Rapport, Antidoping Norge.

 • 2020: Endringer i steroidprofil i urin og blod hos kvinner ved bruk av testosteronkrem

  Involverte: ADNO, Karolinska institutet

  Status: Publisert https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33274381/

 • 2020: Idrettsfarmasi og antidoping - hvilken rolle kan farmasøyten spille?

  Involverte: ADNO

  Beskrivelse: Farmasøyters tverrfaglige kunnskap innen legemiddelbruk, farmakologi, legemiddelkjemi og -analyse er ettertraktet i antidopingarbeidet. For apotekansatte farmasøyter er det viktig å ha kjennskap til dopingreglementet når kunder som driver med organisert idrett skal veiledes og bevisstgjøres om egen legemiddelbruk. Artikkelen omhandler blant annet dopinglisten, legemiddelsøk og regelverk om medisinsk fritak.

  Status: Publisert (artikkel) Gjelstad, A (2020): Idrettsfarmasi og antidoping – hvilken rolle kan farmasøyten spille? (Norsk Farmaceutisk Tidsskrift)

  https://www.farmatid.no/artikler/idrettsfarmasi-antidoping-hvilken-rolle-kan-farmasoyten-spille

 • 2020: Utilsiktet doping - de største risikoområdene

  Involverte: ADNO.

  Beskrivelse: Det internasjonale antidopingregelverket er tydelig på at det er utøvers ansvar hvilke stoffer vedkommende får i seg. Utøver kan derfor bli ilagt sanksjoner selv om dopingbruken ikke var tilsiktet. Artikkelen diskuterer de største risikoområdene for utilsiktet doping.
  Status: Publisert (artikkel)

 • 2020: Profilvariasjon under menstruasjonssyklus

  Involverte: ADNO, Karolinska Universitetssykehus (Sverige)

  Beskrivelse: For å kunne bruke blodprofiler i antidopingarbeidet er det viktig å ha kjennskap til hva som påvirker blodmarkørene. Det er tidligere vist at menstruasjonssyklusen påvirker steroidprofilen. Studien undersøker hvordan menstruasjonssyklusen påvirker blodprofilen til friske, normalt fysisk aktive kvinner.

  Status: Publisert (fagfellesvurdert artikkel)

  • Mullen, J., Bækken, L., Berstrom, H., Bergman, L. B., Ericsson, M. & Ekstrom, L. (2020). Fluctuations in hematological athlete biological passport biomarkers in relation to the menstrual cycle. Drug Test Anal. https://doi.org/10.1002/dta.2873
 • 2020: Kosttilskudd – effekt og risiko

  Involverte: ADNO, Myrens ernæring

  Beskrivelse: Litteraturstudie som kartlegger helserisiko, dopingrisiko og treningseffekt i utvalgte kosttilskudd som brukes av personer som trener.

  Status: Publisert: https://www.ntfe.no/asset/2020/03/Ern%C3%A6ring_2020-03_032-036.pdf

  • Lauritzen, F., Dale, C. B., Bråthen, I. & Gjelstad, A. (2020). Kosttilskudd - Dopingfelle eller en nødvendig del av treningen.
 • 2020: Plantebaserte legemidler og risiko for doping

  Involverte: ADNO og Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.

  Beskrivelse: Kombinert litteratur- og laboratoriestudie som undersøker eventuelt innhold av stoffer på dopinglisten i plantebaserte legemidler som er markedsført i Norge, samt vanlige plantebaserte kosttilskudd solgt i norske apotek.

  Status: Publisert (masteroppgave ved Universitetet i Oslo.)

 • 2020: Motiver for trening, bruk av kosttilskudd og holdninger til doping blant fysisk aktive nordmenn mellom 15-25 år

  Involverte: ADNO

  Beskrivelse: Spørreundersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av 1000 norske ungdommer mellom 15 og 25 år om temaer knyttet til trening, kosttilskudd, doping og antidopingarbeid.

  Status: Publisert (januar 2020)

 • 2019: Er det greit så lenge det er lov? En kartlegging av verdier og holdninger til doping og antidoping i norsk idrett

  Involverte: Norges idrettshøgskole

  Beskrivelse: Hensikten med denne studien var å kartlegge hvilke verdier og holdninger ansatte, tillitsvalgte og toppidrettsutøvere i norsk idrett har til doping og antidoping. Funnene baserer seg på en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt ut til 2672 ansatte og tillitsvalgte og 412 toppidrettsutøvere (definert som landslagsutøvere).

  Status: Publisert

  • Hansen, P.Ø., Breivik, G., & Loland, S. (2019). Er det greit så lenge det er lov. En kartlegging av verdier og holdninger til doping og antidoping i norsk idrett. Rapport, Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, Norges Idrettshøgskole.
 • 2019: Dopingmidler i kosttilskudd

  Involverte: ADNO, Mattilsynet, Legemiddelverket

  Beskrivelse: Kartlegging av doping og legemidler i høyrisiko-kosttilskudd kjøpt i norske nettbutikker

  Status: Publisert

  • Helle, C., Sommer, A.K., Syversen, P.V., & Lauritzen, F. (2019). Dopingmidler i kosttilskudd. Tidsskr Nor Laegeforen, 139(4).
 • 2018: Steroideprofiler og variasjon i kroppens biomarkører

  Involverte: ADNO, Karolinske Institutet, Norges laboratorium for dopinganalyse ved Universitetet i Oslo

  Beskrivelse: Studier av mulige konfunderende faktorer for utøveres blod- og steroideprofiler

  Status:Publisert

 • 2016: Hercules-programmet: Ren trening i videregående skoler

  Involverte: ADNO, Universitetet i Bergen, Norges idrettshøgskole

  Beskrivelse: Forebyggende program for elever i videregående skoler som kombinerer antidoping-opplæring og praktisk styrketrening

  Status:Publisert

  • Sagoe, D., Holden, G., Rise, E. N. K., Torgersen, T., Paulsen, G., Krosshaug, T., Lauritzen, F., & Pallesen, S. (2016). Doping prevention through anti-doping education and practical strength training: The Hercules program. Performance Enhancement and Health, 5, 24-30.
 • 2016: Kommunikasjon om doping blant unge og lovende idrettsutøvere

  Involverte: Norges idrettshøgskole

  Beskrivelse: For eliteidrettsutøveren utgjør doping et dilemma. På én side er doping et regelbrudd, ansett som umoralsk, usunt og ødeleggende for idrettens omdømme. På en annen side er eliteutøveren avhengig av sine prestasjoner og resultater, og lever et idrettsliv dominert av prestasjons- og resultatmål.

  I den norske offentligheten kommer dilemmaet sjelden til uttrykk, kanskje aller minst gjennom eliteutøverne selv. I media leser vi helst om dem som fordømmer dopingbruk, støtter antidopingarbeidet og beskriver egne valg om å avstå fra doping som enkle. Således tegnes et sort-hvitt-bilde der et fåtall tause og umoralske utøvere handler galt, mens det store flertallet ikke engang føler fristelse.

  Likevel synes det uunngåelig at eliteutøvere tenker på dopingdilemmaet, ikke nødvendigvis i form av dyp refleksjon om moralsk rett og galt, men kanskje som spørsmål om hvor vidt konkurrenter bruker doping eller om en selv kan komme til å møte på dopingrelatert press og liknende utfordringer. Å prate med venner og andre utøvere om slike spørsmål kan gi utøvere muligheten til å utforske og utvikle sin forståelse av et moralsk komplekst fenomen.

  Status: Publisert (Artikkel 1, Artikkel 2)

  • Sandvik, M. R. (2015). Å snakke om doping En studie av kommunikasjon om doping i en gruppe unge og lovende landeveissyklister. Masteroppgave ved Norges idrettshøgskole, Oslo.
  • Sandvik, M. R., Loland, S., & Strandbu, Å. (2016). Talking doping: a frame analysis of communication about doping among talented, young, Norwegian road cyclists. Sociology of Sport Journal, ifirst, 1-31.
 • 2015: Samfunnsvitenskapelig og humanistiske perspektiver på doping. Hva vet vi og hvilken kunnskap trenger vi?

  Involverte:Norges idrettshøgskole

  Beskrivelse: Bakgrunnen for prosjektet er kontrasten mellom doping som tema av stor offentlig interesse, og forholdsvis lite og fragmentert samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på temaet. Noen aspekter ved doping er det forsket en del på, uten at sikre metoder har blitt utviklet og generalisert i særlig grad. Dette gjelder eksempelvis spørsmålet om hvor mange som bruker doping, eller om det er mulig å forutse dopingbruk i lys av individuelle demografiske eller psykologiske variabler.

  Andre aspekter som også fremstår som viktige for kunnskapsutviklingen, er det forsket påfallende lite på. Hvordan fungerer for eksempel de ulike sidene av antidopingarbeidet – fra de nasjonale antidopingorganisasjonenes forebyggende og holdningsskapende tiltak, til verdens antidopingbyrås mål om global harmonisering? Hvordan utfoldes doping som en sosial praksis i ulike miljøer?

  Rapporten dekker fem temaer innenfor dopingspørsmålet: omfang, holdninger, risikofaktorer og predikerende variabler, doping som sosial praksis og antidopingarbeidet

  Status:Publisert

  • Sandvik, M. R. (2015). Samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning på doping. Rapport fra Norges idrettshøgskole, Oslo
 • 2013: Regulering av kjerneantall i skjelettmuskel ved bruk av anabole steroider

  Involverte: Universitetet i Oslo

  Beskrivelse: Et velkjent fenomen ved muskelvekst er at det foreligger innsetting av kjerner når en muskelfiber øker i tverrsnitt. Disse kjernene stammer fra satelittcellene (SC) som er lokalisert mellom muskelfibrene og basal lamina. Stridene mot tidligere litteratur har vi ved bruk av helt nye og avanserte molekylære teknikker for identifisering av enkelceller funnet at antallet muskelkjerner forblir uendret selv om skjelettmuskel gjennomgår atrofi i voksne mus. I dette prosjektet ønsker vi å påføre muskel sykluser med hypertrofi og atrofi og studere om den nylig innsatte kjernepopulasjonen er like stabil som den forhenværende med og uten bruk av AS. Vi ønsker også å se om bruk av AS har langtidseffekt i form av et stabilt forhøyet kjerneantall. Dette vil gjøres ved bruk av ulike belastning og immobiliseringsteknikker i mus.

  Status:Publisert

  • Egner, I. M., Bruusgaard, J. C., Eftestøl, E., & Gundersen, K. (2013). A cellular memory mechanism aids overload hypertrophy in muscle long after an episodic exposure to anabolic steroids. J Physiol, 591.24, 66621-6230.
 • 2012: Utskillelse av testosteronmetabolitter etter anvendelse av testosteron i forskjellige applikasjonsformer

  Involverte: Universitetet i Oslo, Norges Laboratorium for Dopinganalyse

  Beskrivelse: Forskjell i utskillelse av testosteron? og epitestosteronglukuronid kan knyttes til variasjon i UGT2B17 genet. I asiatisk befolkning er det høy forekomst av en delesjon i dette genet sammenlignet med kaukasisk befolkning. I dette prosjektet skal det undersøkes om variasjon i dette genet også påvirker utskillelse av andre testosteronmetabolitter. Etter anvendelse av testosteron i forskjellige applikasjonsformer (injeksjon, plaster/gel) skal utvalgte
  metabolitter bestemmes i urin hos et tilstrekkelig antall menn. En slik endogen steroidprofil skal sammenliknes med en tilsvarende gruppe asiatiske menn som rekrutteres av det WADA?akkrediterte laboratoriet i Beijing. I tillegg til å bestemme testosteronmetabolitter i urin planlegges det å utføre en genetisk karakterisering av det relevante genet i en blodprøve. Etter applikasjon utføres IRMS analyse for å vurdere tidsvinduet for å påvise misbruk av de aktuelle
  testosteronpreparatene.

  Status: Publisert

 • 2011: Individual profiles of Human Growth Hormone dependent markers, an indirect method for detecting use of Recombinant Human Growth Hormone in sports

  Involverte: Norges Laboratorium for Dopinganalyse, Norges idrettshøgskole

  Beskrivelse: Human Growth Hormone (hGH) acts an anabolic effect on skeletal muscle tissue by increasing the influx of amino acids into the muscle cells, and increasing the speed of the protein synthesis. It is also essential for normal growth and development of different organs and tissues. These properties have made rhGH a common doping agent, even though the ergogenic potential is a matter of discussion.


  The current direct method for detecting rhGH has a window of detection of only 24 hours, which consequently limits its effectiveness. A method for rhGH detection using GH-dependent markers such as Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1) and Pro-Collagen type 3 Peptide (P-III-P) has been suggested (Wallace et al., 1999). These growth factors have been shown to have a dose dependent response to the administration of rhGH, and to be resistive to the acute effect of physical activity. The problem with this method is however the great inter-individual variance, making it difficult to discriminate between natural variance and doping (Gibney J et al., 2007).

  The problem of large inter-individual variance can potentially be circumvented by using individual values as references, applying the biological profiling idea – similar to blood and testosterone profiles - in the detection of abuse of rhGH. This project aims to investigate the intra-individual variance and robustness of IGF-1 and P-III-P, exploring the possibilities of using individual profiles as a method for detecting the use of rhGH in Sports. To test whether IGF-1 and P-III-P levels are affected by physical activity in individual profiles, we will study the profiles of markers in top level athletes in periods of rest and after strenuous exercise.

  For this purpose, the IGF-1 and P-III-P profiles of four different groups will be collected during 1, 5 years. The groups will consist of 20 power sports athletes, 20 endurance athletes, 10 body builders and a control group of 20 sedentary persons.

  Status: Fullført (intern rapport)

 • 2011: Mapping the use of controlled substances on a community-wide basis

  Involverte: Norsk institutt for vannforskning

  Beskrivelse: Conventional drug testing methods for controlled substances within sports is largely based around personal testing of competitors using blood or urine samples. However, questions arise concerning the ability to test frequently enough in order to catch all offences. Furthermore, limited resources prevent adequate testing at intermediate and entry levels of competition and in the wider community as a whole. In this project we propose the application of passive sampling techniques to address these challenges. Such samplers may be placed in waste water systems to passively sample concentration of target chemicals from a defined population over a fixed period of time. The continuous sampling of these methods means that they catch any peaks in the usage and their low cost applications to test of whole populations. The proposed project aims to map the overall use of controlled steroids within Oslo.

  Status: Fullført (intern rapport)