Hvordan foregår en dopingkontroll?

Informasjon om dopingkontroll

Bli med inn på en dopingkontroll fra innkalling til avlagt prøve i denne filmen.

Uttømmende regler følger av NIFs antidopingregelverk.

Dopingkontroll - steg for steg

 • 1. Hvem gjelder dopingbestemmelsene for?

  I NIFs antidopingregelverk kan du se hvem som omfattes av dopingbestemmelsene.

 • 2. Hvem kan innkalle deg til dopingkontroll?
  • Antidoping Norge
  • Internasjonale særforbund
  • World Anti-Doping Agency (WADA)
  • Organisasjoner som har avtale med Antidoping Norge, WADA eller internasjonale særforbund

  Dopingkontroller i utlandet
  Norske utøvere som trener eller konkurrerer i utlandet kan dopingtestes også der.

  Antidoping Norge har inngått avtaler om gjensidig testing med en rekke land. Dette innebærer at norske dopingkontrollører kan teste utøvere fra andre nasjoner, og dopingkontrollører fra andre land kan teste norske utøvere.

  Dopingkontrolløren skal alltid dokumentere kontrollmyndighet og ha egen legitimasjon som viser gyldig autorisasjon som dopingkontrollør.

  En utøver har alltid rett til å kommentere hendelser eller utrygge forhold som skjer under dopingkontrollen på dopingkontrollskjema.

 • 3. Innkalling av utøver til dopingkontroll

  Innkallingen til dopingkontroll kan skje muntlig eller skriftlig. Begge deler er like bindende.

  Innkalling skal være uanmeldt. Det innebærer at utøver ikke skal varsles i forkant om dopingkontrollen.

  Utøver kan innkalles av en dopingkontrollør eller en assistent. En assistent er en autorisert person som bistår i dopingkontrolløren. Dopingkontrolløren eller assistenten skal vise frem legitimasjon som viser gyldig autorisasjon og dokumenterer kontrollmyndighet.

  Utøver kan bli bedt om å vise legitimasjon for at dopingkontrolløren skal være sikker på at utøver er riktig person (pass, førerkort, bankkort med bilde eller lignende).

  Utøver vil bli informert om rettigheter og plikter, og bli bedt om å signere innkallingsskjemaet. Utøver vil få en kopi av signert skjema.

 • 4. Utøverens rettigheter og plikter
  • Utøver skal være under kontinuerlig tilsyn fra innkalling til prøven er avgitt.
  • Utøver kan ha med en ledsager til dopingkontrollen. Ledsager kan normalt ikke være med når urinprøve avgis.
  • Utøver har rett til å få informasjon om dopingkontrollen.
  • Utøver kan spørre om å få gjennomføre helt nødvendige aktiviteter før prøven avgis. Det er dopingkontrolløren som avgjør.
  • Mindreårige og utøvere med funksjonsnedsettelse vil bli særskilt tatt hensyn til under en dopingkontroll. Fravikelser fra ordinær prøvetaking skal normalt avklares før prøve avlegges.
  • Unnlatelse å møte til dopingkontroll eller nekte å avlegge dopingprøve er å anse som brudd på dopingbestemmelsene.
  • Dopingkontrollen skal gjennomføres på en skjermet måte, forholdene på kontrollstedet tatt i betraktning.
 • 5. Avgivelse av urinprøve

  Prøvetakingsutstyr kan variere. Normalt består utstyr av urinbeger, beholdere til forsegling av prøven, innkallings- og prøveprotokollskjema og utstyr for måling av prøvens spesifikke vekt.

  Når utøver er klar til å avgi urinprøve, skal utøver velge et forseglet urinbeger. Utøver må påse at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt, og at utstyret er rent.

  Urinprøven skal avgis i et egnet rom under direkte bevitnelse av en dopingkontrollør eller assistent. Dopingkontrolløren eller assistenten skal være av samme kjønn som utøver.

  Mindreårig utøver og utøvere med funksjonsnedsettelse (avhengig av grad av funksjonsnedsettelse) kan be om at ledsager er til stede ved avgivelse av urinprøven.

  Når prøve er avgitt skal utøver ta med urinprøven til prosedyrerommet. Det er kun utøver som skal holde urinbegeret. Dopingkontrolløren/assistenten kan bare holde urinbegeret dersom utøver ber ham/henne om å gjøre det.

  Forsegling av urinprøven
  Utøver skal velge en forseglingspakke bestående av to beholdere i en ytre emballasje. Utøver må påse at forseglingen på utstyret ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt/defekt, og at alle kodenumre er like.

  Utøver skal fordele urinen på to beholdere, en A- og en B-prøve. Beholderne skal forsegles etter anvisning fra dopingkontrolløren. Utøver skal sjekke at beholdere og forseglingskorkene er merket med samme kodenummer.

  Avgivelse av midlertidig urinprøve
  Dersom utøver ikke har avgitt tilstrekkelig mengde urin, skal utøver forsegle den midlertidige urinprøven og avgi mer urin inntil det er tilstrekkelig. Forseglingen på den midlertidige prøven skal brytes og prøvene blandes før den fordeles og forsegles som angitt over.

  Måling av urinprøvens spesifikk vekt
  Dopingkontrolløren skal måle spesifikk vekt, for at prøven skal være optimal for analyse. Dersom verdiene av prøven ikke er innenfor fastsatte grenseverdier, må utøver normalt avgi ny prøve.

 • 6. Avgivelse av blodprøve

  Prøvetakingsutstyret kan variere. Utstyret består av en forseglet pakke som inneholder kanyler og blodprøverør. Blodprøver forsegles i egen forseglingspakke. Forseglingsutstyret kan variere.

  Antidoping Norge har egne blodprøvetakere, godkjente for å ta blodprøver under dopingkontroll.

  Utøver skal velge en forseglet pakke. Utøver må påse at forseglingen ikke er brutt før den brytes. Utøver må sjekke at innholdet er rent og ikke ødelagt/defekt, og at alle kodenumre på forseglingspakke og blodprøverør er like.

  Utøver skal sitte i ro i minst ti minutter før blodprøven tas. Utøver gis mulighet til å ligge.

  Blodprøvetaker vil ta blodprøve fra en blodåre fortrinnsvis i armen. Blodmengden som blir tappet, vil ikke ha betydning for idrettsprestasjonene.

  Utøver skal forsegle beholderne etter anvisning fra dopingkontrolløren.

 • 7. Utfylling av protokoll for dopingkontroll

  Utøver skal oppgi blant annet all bruk av legemidler/dopingmidler, kosttilskudd og helsekostprodukter som utøver har tatt de siste syv dagene. Dato for siste inntak, årsak til inntaket og eventuelt navn på legen som foreskrev legemiddelet, skal påføres dopingkontrollskjemaet. Informasjonen kan leveres i en lukket konvolutt, dersom utøver vil det.

  Ved avgivelse av blodprøve skal utøver også informere om blodoverføring(er), tap av blod, blodtransfusjon, opphold i høyden, siste treningsøkt og opphold i simulert høyde innenfor gitte tidsrom.

  Utøver gis mulighet til å kommentere innkalling, prosedyre eller dopingkontrollen for øvrig. Dette gjøres ev. på dopingkontrollskjema.

  WADA og internasjonalt særforbund vil kunne få opplysninger fra dopingkontrollskjemaet, analyseresultatet og annen dokumentasjon relatert til dopingkontrollen.

  Alle registreringer og opplysninger i dopingkontrollskjemaet skal sjekkes av utøver og dopingkontrollør før utøver og dopingkontrollør signerer dopingkontrollskjemaet. Eventuell ledsager skal også signere.

  Utøver vil få en kopi av utfylt dopingkontrollskjema når kontrollen er ferdig.

  Laboratoriet får tilsendt prøvene og en anonymisert kopi av dopingkontrollskjemaet slik at utøver ikke kan identifiseres.

 • 8. Analyseprosedyrer

  De forseglede dopingprøvene sendes til et laboratorium akkreditert og godkjent i henhold til WADAs regelverk.

  Laboratoriet analyserer prøvene for stoffer og metoder som står oppført på dopinglisten i henhold til sine akkrediterte prosedyrer og som avtalt mellom Antidoping Norge og laboratoriet.

  Analysesvar legges normalt inn i det internasjonale elektroniske dopingkontrollverktøyet ADAMS.

 • 9. Svar på avgitt dopingprøve
  • Utøvere får normalt ikke svar på dopingprøven.
  • Meldepliktutøvere , som benytter ADAMS for å legge inn utøverinformasjon, vil kunne lese analysesvaret i ADAMS, forutsatt at laboratoriet har tatt ADAMS i bruk.
  • Om utøver allikevel skulle ha et ønske om å få et svar , så kan dette fås ved henvendelse til Antidoping Norge en måned etter prøvetaking. Utøver må oppgi navn, fødselsdato og prøvenummer ved en slik henvendelse. Svar gis ikke på telefon.
  • Det er viktig at utøver er klar over at avgitte dopingprøver kan re-analyseres i inntil 10 år etter at prøven er avgitt, og at tilleggsanalyser, nye og forbedrede metoder kan gi et annet resultat av prøven(e).
  • Ved positiv prøve vil utøver bli tilskrevet fra Antidoping Norge normalt innen 14 dager til en måned fra den dagen utøver ble testet.
  • Utøver har rett til å fremlegge en skriftlig redegjørelse.
  • Utøver har rett til å få B-prøven analysert på forespørsel. Utøver og eventuelt en ledsager har rett til å være tilstede ved en analyse av B-prøven. Utøver kan også utnevne en person som kan representere seg ved B-prøveanalysen.
  • Dersom utøver har fått beskjed om at det foreligger et potensielt brudd på dopingbestemmelsene, vil nasjonalt og internasjonalt særforbund, samt WADA bli informert.
 • 10. Utøvere med funksjonsnedsettelser

  Prosedyren for avgivelse av urin eller blodprøve kan tilpasses av dopingkontrolløren, men kun slik at tilpasningen ikke forringer selve prøven.

  Det kan være nødvendig med annet egnet utstyr. Dopingkontrolløren skal godkjenne slikt utstyr før bruk.

  Utøver kan få mer informasjon ved å henvende deg til særforbundet ditt eller Antidoping Norge.

 • 11. Dopingkontroll av hest og hund

  Gjeldende regelverk fra Landbruksdepartementet, mattilsynet og det internasjonale og/eller det nasjonale særforbundet skal benyttes.

  Mer informasjon kan fås ved å kontakte Norges Rytterforbund, Norges Hundekjørerforbund eller Antidoping Norge.

 • 12. Kvalitetssikring

  Antidoping Norges kvalitetssystem for dopingkontroll tilfredsstiller kravene i World Anti-Doping Code (WADC) og tilhørende internasjonale standarder. Kvalitetssystemet er sertifisert i henhold til ISO 9001 og WADAs Certification Guideline av et akkreditert sertifiseringsorgan.

  Hensikten med Antidoping Norges kvalitetssystem er å sikre at dopingkontrollen og tilhørende aktiviteter gjennomføres slik vi har planlagt og vil at den skal gjennomføres. Rettssikkerheten til utøverne skal ivaretas gjennom prosedyrene for hvordan kontroller og tilhørende aktiviteter skal gjennomføres.

 • 13. Registreringer av opplysninger på dopingkontrollskjemaet

  Bruk av simulert høyde

  Idrettstinget 2021 vedtok å oppheve norsk idretts forbud mot opphold i simulert høyde. I vedtaket ble det også besluttet at det skulle utarbeides retningslinjer som skulle sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforhold knyttet til bruken av simulert høyde.

  I tråd med idrettstingets vedtak har en bredt sammensatt gruppe ledet av NIF utarbeidet retningslinjer for bruk av simulert høyde. Disse ble vedtatt av Idrettstinget 18.10.21.

  Retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett ligger i sin helhet her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/retningslinjer-for-bruk-av-simulert-hoyde-i-norsk-idrett/

  Det er kjent at bruk av simulert høyde kan påvirke utøverens blodverdier og blodprofil, og således få konsekvenser for antidopingarbeidet. God rapportering om benyttelse av metoden er derfor viktig for antidopingmyndighetene.

  Ifølge retningslinjene vedtatt av idrettstinget skal

  • utøvers bruk av simulert høyde registreres hos vedkommende særforbund som videreformidler informasjonen om dette til Antidoping Norge.  
  • meldeplikt utøver gi utøverinformasjon om bruk av simulert høyde til Antidoping Norge.  

  Antidoping Norge har utarbeidet et system hvor særforbundene kan registrere og rapportere bruk av simulert høyde blant egne utøvere.

  Norske meldepliktutøvere oppfordres til å registrere bruk av simulert høyde i ADAMS.

  Ved en dopingkontroll med blodprofilprøver skal alle utøvere som har bruk simulert høyde innen de siste 14 dager før kontrollen opplyse om dette. Følgende informasjon skal da registreres:

  • Type apparat som er brukt f.eks. høydetelt, maske, høydekammer etc.
  • Tidsrom for bruk, dose og varighet f.eks. 01.01 – 07.01, 8 timer hver natt på 2500 moh.