Konsekvenser ved utelukkelse/suspensjon fra idretten

Den som blir dømt for brudd på dopingreglementet, vil som regel bli idømt en utelukkelse. Ved positiv prøve vil du kunne bli suspendert.

Nedenfor vil du finne mer informasjon om hva det innebærer å være utelukket eller suspendert. De detaljerte reglene følger av antidopingregelverket, og du bør lese disse om du er i tvil. Et utdrag av regelverket følger denne veiledningen.

Hovedregelen

Som hovedregel innebærer en suspensjon/utelukkelse at du ikke kan delta i konkurranse og organisert trening i regi av et organisasjonsledd i NIF. Med organisasjonsledd menes idrettslag, særkrets/region, idrettskrets eller særforbund. Dette gjelder også andre idretter enn den idretten du opprinnelig ble utelukket fra. Reglene om suspensjon/utelukkelse gjelder i alle land som er underlagt WADA-koden.

Hva gjelder for konkurranser?

En suspendert/utelukket person kan ikke delta i noen konkurranser organisert av et organisasjonsledd. Det gjelder også internasjonale konkurranser organisert av andre lands idrettsorganisasjoner dersom de er underlagt WADA-koden (noe de aller fleste er). En fullstendig redegjørelse følger av kommentaren til bestemmelsen som er gjengitt nedenfor.

Hva gjelder for trening?

En suspendert/utelukket person kan ikke delta i organisert trening, dvs. trening som f.eks. idrettslaget eller særforbundet organiserer, tidfester og/eller inviterer til. Det omfatter bl.a. treninger med laget og fellestreninger på idrettslagets anlegg (inne eller ute).

Er det tillatt med egentrening?

En suspendert/utelukket person kan drive egentrening, også sammen med andre, så lenge det ikke er organisert av et organisasjonsledd i NIF. Se neste punkt om egentrening i idrettsanlegg. Hvis du trener sammen med en annen utøver, må ikke treningen ha et slikt preg at du fungerer som den andre utøverens trener eller støtteperson. Dette kan medføre at den andre utøveren begår brudd på art. 2.10 (forbudt forbindelse). Som suspendert/utelukket kan du også trene på treningssenter, så lenge dette ikke er eid eller disponert av et organisasjonsledd i NIF.

Er det tillatt å drive egentrening i et idrettsanlegg disponert av et organisasjonsledd?

En suspendert/utelukket utøver kan ikke benytte et idrettsanlegg disponert av et organisasjonsledd, heller ikke til egentrening. Dette omfatter både anlegg og utstyr. Dette følger av regelverkets artikkel 10.14.1 lest i sammenheng med artikkel. 10.14.2 der det fremkommer at utøver først ved lovlig gjenopptakelse av trening (se nedenfor) kan bruke fasilitetene til et organisasjonsledd.

Kan en suspendert/utelukket person ha tillitsverv eller være ansatt i et organisasjonsledd?

En suspendert/utelukket person kan ikke velges til, eller ha et tillitsverv i, et organisasjonsledd. Dette omfatter både valgte og oppnevnte verv, herunder medlem av styre, komiteer, utvalg, funksjon som trener for andre utøvere, eller å være frivillig for et organisasjonsledd. En suspensjon/utelukkelse kan også få konsekvenser for ansettelse i et organisasjonsledd, eksempelvis som trener. Det er anledning til å delta i aktiviteter som gjelder godkjente opplysningsprogrammer om antidoping eller rehabiliteringsprogrammer.

Når kan en utelukket person begynne å trene organisert?

Person som er utelukket i 8 måneder eller mer kan gjenoppta treningen de siste to månedene av utelukkelsesperioden. Utøver kan i den perioden delta i organisert trening, og bruke anlegg, utstyr og fasiliteter disponert av organisasjonsledd i NIF. Det er ikke tillatt å konkurrere. Personer som er utelukket i kortere tid enn 8 måneder, kan gjenoppta treningen når en firedel av utelukkelsen gjenstår.

Hva skjer hvis en suspendert/utelukket person konkurrerer eller deltar i organisert trening?

Ved brudd på regelverket om status under utelukkelse, vil alle resultater som er oppnådd diskvalifiseres. Ved brudd på utelukkelse vil det også som hovedregel bli lagt til en ny utelukkelse av samme lengde etter den opprinnelige utelukkelsesperioden. Denne nye sanksjonen kan reduseres på grunnlag av personens skyld og andre omstendigheter, se artikkel 10.14.3. Personer som bryter regelverket om status under suspensjon, vil ikke få fradrag for noen del av den sonede suspensjonstiden. Eventuelle oppnådde resultater fra slik deltakelse skal diskvalifiseres.

Antidopingregelverket - 10.14 Status under utelukkelse eller suspensjon

 • 10.14.1 Forbud mot deltakelse under utelukkelse eller suspensjon

  En utøver eller annen person som er utelukket eller suspendert, kan under utelukkelsen eller suspensjonen ikke på noen måte delta i noen konkurranser eller aktiviteter (bortsett fra godkjente opplysningsprogrammer om antidoping eller rehabiliteringsprogrammer) som er godkjent eller organiseres av en Signatory, en Signatorys medlemsorganisasjon eller et idrettslag eller en annen medlemsorganisasjon underlagt en Signatorys medlemsorganisasjon, og heller ikke på noen måte delta i konkurranser som er godkjent eller arrangeres av en profesjonell liga eller en organisasjon som arrangerer idrettsarrangementer på internasjonalt eller nasjonalt nivå, eller noen annen idrettsaktivitet på elite- eller nasjonalt nivå som er finansiert av en statlig institusjon.

  En utøver eller annen person som er ilagt en utelukkelse på mer enn fire år, kan, etter fire års utelukkelse, delta som utøver i lokale idrettsarrangementer som ikke er godkjent av eller på annen måte underlagt myndigheten til en WADC-Signatory eller et medlem av en WADC-Signatory, forutsatt at det lokale idrettsarrangementet ikke er på et nivå som ellers kunne kvalifisert utøveren eller den andre personen direkte eller indirekte til å konkurrere i (eller samle poeng til) et nasjonalt mesterskap eller et internasjonalt idrettsarrangement, og at slik deltagelse ikke innebærer at utøveren eller den andre personen på noen måte arbeider med beskyttede personer.

  En utøver eller annen person som er ilagt en utelukkelse, er fortsatt forpliktet til å la seg teste og til å overholde krav fra ADNO om å rapportere meldeplikt. 57

 • 10.14.2 Gjenopptakelse av trening

  Som et unntak fra artikkel 10.14.1 kan en utøver gjenoppta treningen med et lag eller bruke fasilitetene til et idrettslag, en av NIFs øvrige organisasjonsledd eller en av medlemsorganisasjonene til en annen Signatory i den perioden som er kortest av: (1) de siste to månedene av utøverens utelukkelsesperiode, og (2) den sistefiredelen av den ilagte utelukkelsesperioden. 58

 • 57 - Kommentar til artikkel 10.14.1

  I henhold til artikkel 10.14.2 kan utelukkede utøvere for eksempel ikke delta på treningsleir, oppvisning eller trening som organiseres av deres nasjonale særforbund eller et idrettslag som er medlem av det aktuelle nasjonale særforbundet eller som er finansiert av en statlig institusjon. Dessuten må ikke en utelukket utøver konkurrere i en profesjonell serie som ikke hører under en Signatory (for eksempel National Hockey League, National Basketball Association osv.), internasjonale idrettsarrangementer organisert av en ikke-Signatory eller nasjonale idrettsarrangementer organisert av en ikke-tilsluttet part uten å utløse de konsekvenser som er fremsatt i 10.14.3. Begrepet «aktivitet» inkluderer for eksempel administrative aktiviteter, slik som valgte eller oppnevnte tillitsverv, ansatt eller frivillig for organisasjonen beskrevet i denne artikkel. Utelukkelser innenfor én idrettsgren anerkjennes også av andre idrettsgrener (se artikkel 15.1, Automatisk bindende virkning for avgjørelser). En utøver eller en annen person som soner en utelukkelsesperiode, kan ikke være trener eller på annen måte være en utøvers støtteperson på noe tidspunkt i utelukkelsesperioden, og en overtredelse av dette kan også medføre at en annen utøver begår et brudd på artikkel 2.10. Ingen prestasjoner som oppnås i utelukkelsesperioden skal anerkjennes av NIF eller NIFs organisasjonsledd for noe formål.

 • 58 - Kommentar til artikkel 10.14.2

  I mange lagidretter og noen individuelle idrettsgrener (f.eks. skihopp og gymnastikk/turn) kan utøvere ikke trene effektivt alene for å bli klar til konkurranse etter utelukkelsesperioden. Under treningsperioden beskrevet i denne artikkelen må ikke en utelukket utøver konkurrere eller ta del i aktiviteter som er beskrevet i artikkel 10.14.1, annet enn trening.