Bivirkninger av AAS

Bivirkningene etter anabole androgene steroider (AAS) kan deles inn i fysiske, psykiske og samfunnsmessige bivirkninger.

Den siste kategorien sier noe om de samfunnsmessige konsekvensene misbruk av AAS kan få i form av stoffmisbruk, aggressivitet, vold, drap og annen kriminalitet. Forekomst og grad av bivirkninger ved bruk av AAS er avhengig av

 • dose
 • type preparat
 • hvilke preparatkombinasjoner som brukes under kurer
 • hyppighet og varighet av bruk
 • forventet effekt av stoffene (spesielt den psykiske effekten)
 • pasientens alder og kjønn
 • individuelle variasjoner i respons (genetiske forhold)

Bruker du anabole steroider og trenger hjelp til å slutte eller håndtere bivirkninger? Steroideprosjektet er spesialister på anabole steroider og behandling, og kan gi deg god informasjon og veiledning. Ta kontakt på telefon: 46 95 97 91 eller e-post: [email protected].

Ved medisinsk substitusjonsbehandling med tilnærmet fysiologiske doser (f. eks. av testosteron) er bivirkninger sjeldne og oftest milde. Ved misbruk (doping i treningssammenheng) vil dosene vanligvis være i området 10-100 ganger høyere enn terapeutiske doser, og da vil risikoen for bivirkninger være svært høy. Dette sees bl.a. på det arsenalet av tilleggsbehandling disse misbrukerne benytter for å behandle ulike bivirkninger underveis i en misbrukskarriere.

Bivirkninger

 • Fysiske

  Akne (kviser) er vanlig. Dette kan bli et stort problem for den enkelte ved at kvisene blir store, dype og ofte blodfylte, og tilstanden kan være betydelig resistent mot adekvat medisinsk behandling. Dette er en delvis reversibel tilstand, men kan etterlate betydelig arrdannelse.

  Salt og væskeopphopning er hyppig og representerer en betydelig del av vektøkningen, særlig i den initiale fasen. Bruk av vanndrivende midler (diuretika) er også sett hos de som bruker dopingmidler.

  Kjønnskarakterer og seksualfunksjon: androgener har flere direkte og indirekte effekter/bivirkninger på kjønnsorganene og seksual- og reproduksjonsfunksjonen.

  Direkte androgenstimulering ved bruk av AAS kan forårsake prostatahypertrofi (vekst og forstørrelse av prostata) og akselerert vekst av prostatacancer. Høy dosering kan også gi vedvarende ereksjon, som kan være farlig og medføre irreversible penisskader.

  Bruk av høye, suprafysiologiske doser androgener/AAS hemmer frigjøringen av LH og FSH fra hypofysen. Det fører til redusert produksjon av spermier og nedsatt eller manglende fruktbarhet. Redusert testikkelvolum og helt mangel på spermier sees ved svært høye doser. Selv om nedsatt spermieproduksjon kan vare i flere måneder etter seponering, normaliseres fruktbarheten hos de aller fleste. Dokumentasjon for dette mangler imidlertid ved bruk av svært høye doser over lang tid, og det er således usikkert om effektene i slike tilfeller er fullt ut reversible.

  Kjønnsdriften kan være økt eller redusert, avhengig av om man er av eller på kur. Under kurer øker den, og kan avta mellom kurene. Dette er grunnen til bruk av potensfremmende legemidler som Viagra og Cialis m. fl. Disse bivirkninger vil som regel normalisere seg i takt med at hormonnivåene vender tilbake til det normale etter avsluttet misbruk, men kan ta betydelig tid.

  Paradoksalt nok kan androgentilførsel også føre til feminisering, særlig manifestert som brystutvikling hos menn (gynekomasti), pga aromatisering og økt omdannelse av androgener/AAS til østrogener, som stimulerer vekst av mannens brystkjertelvev. Dette er en irreversibel endring, og brystvevet må fjernes kirurgisk.

  Alopeci (hårtap) er en bivirkning som kan sees hos begge kjønn ved bruk/misbruk av høyere doser AAS. Det gir i hovedsak en mannlig skallethet (også hos kvinner), med uttalte viker/høyt hårfeste og dannelse av ”måne”, som er irreversible forandringer.

  Levertoksisitet (risiko for leverskade) sees relativt hyppig, fra lette endringer i leverenzymer til større affeksjon med galleopphopning og gulsott, fortrinnsvis sett ved bruk av 17α-substituerte forbindelser som kan inntas gjennom munnen. Også injeksjonspreparater kan gi leverskader, selv om de kanskje er noe mindre skadelig mot leveren. Høye doser over tid, uavhengig av administrasjonsmåte, vil øke risikoen for leverskade betydelig. Utvikling av leverkreft etter langvarig bruk av slike steroider er beskrevet, men forekommer sjelden. Det er også beskrevet utvikling av blodcyster i leveren og leversvikt ved langvarig misbruk. De fleste av leverskadene er reversible, og går tilbake etter avsluttet behandling.

  Hjerte og kretsløp: androgener har flere effekter som kan innebære uheldige langtids-virkninger på hjerte/kar systemet. Selv innen det normale konsentrasjonsområdet gir testosteron en lett reduksjon i ”det gode kolesterolet” (HDL) og heving av ”det farlige kolesterolet” (LDL), og dette kan medføre arterioskleroseutvikling med fare for utvikling av blodpropp som bl.a. kan medføre økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Disse endringene er mer uttalte ved høye doser av tilførte androgener/AAS. Økt blodplateaggregasjon er også beskrevet, og kan bidra til økt risiko for blodpropp. I tillegg er det omtalt utvikling av forhøyet blodtrykk, men dette er vanligvis en helt reversibel tilstand.

  Det er rapportert om økt forekomst av hjerteinfarkt hos yngre menn som misbruker AAS, og dette er et område som følges tett. Man må alltid tenke misbruk av AAS hos unge, muskuløse individer som innlegges med brystsmerter. Likeledes er det beskrevet påvirkning av hjertestørrelse, med endret struktur og fortykkelse av veggen i det venstre hjertekammer (venstre ventrikkel). Dette kan lede til forstyrret hjerterytme, hjertesvikt, hjerteinfarkt og plutselig død. I tillegg gir bruk av AAS predisposisjon for vasospasmer (sammentrekning av blodkar i hjertets kransarterier) med fare for angina pectoris og hjerteinfarkt. AAS har også vist seg å ha en direkte toksisk effekt på hjertet, som også kan bidra til betydelig risiko for hjerte/kar-hendelser. På denne bakgrunn er spesiell bekymring knyttet til økt risiko for hjerte/kar-bivirkninger relatert til misbruk av AAS, spesielt hos individer som er disponert for slike lidelser. Det er evidens for at et økt antall premature hjerteattakker skyldes misbruk av AAS. En del av disse hjerteeffektene er irreversible og vil mest sannsynlig øke dødeligheten av hjerte kar-hendelser over tid.

  Blod: polycytemi (dvs for mange røde blodlegemer) fordi androgener/AAS stimulerer bloddannelsen i benmargen gjennom stimulering av erytropoietinproduksjonen i nyrene. Spesielt er dette uttalt hos jenter/kvinner, som i utgangspunktet har en lavere hemoglobinverdi enn menn, slik at den relative effekten blir større. Polycytemi kan også i blant sees ved substitusjonsbehandling i antatt fysiologiske doser. Dette er i utgangspunktet reversible bivirkninger, men hvis det skulle bidra til å forårsake hjerte/kar-hendelser (blodpropp), så vil det kunne bli irreversible skader.

  Muskler - og skjelett: økt muskelstyrke gir økt risiko for overrivningsskader generelt i muskel- og seneapparatet. Dette skyldes at muskulaturen vokser raskere og blir sterkere enn svarende til responsen fra seneapparatet, og derved kan musklene rive over senefester, slik at man kan få avrivninger i selve muskelen, eller i seneapparatet. Slike skader kan etterlate problemer over tid, men vil som oftest tilhele. Krampe-tilstander i muskulaturen er også en bivirkning. Det skyldes mest sannsynlig at muskulaturen vokser så raskt at nydannelsen av blodkar ikke henger helt med. Derfor kan det bli en relativ mangel på blodkar i muskulaturen (færre kar per arealenhet), og dette kan medføre metabolske problemer i muskulaturen pga noe redusert blodgjennomstrømning og opphopning av slaggstoffer, som kan gi seg utslag i/bidra til krampetilstander. Kroniske, fibromyalgilignende smerter kan sees hos yngre individer ved misbruk av disse stoffene i større doser. Dette kan by på behandlingsmessige utfordringer. Dette er et noe uklart bilde og det er vanskelig å forklare dette på en god måte.

 • Fysiske (for kvinner)

  Virilisering, dvs utvikling av et mannlig utseende, er den dominerende synlige bivirkningen, særlig ved langvarig administrasjon av disse stoffene. Symptomene er bl.a. økt kroppsbehåring, hårtap og mørkere stemme. Alt dette er i hovedsak irreversibelt.

  I tillegg ses økt kjønnsdrift, klitorisforstørrelse (som er irreversibelt) og endring av kroppsmuskulatur i maskuliniserende retning (mer mannlig kroppsfasong). Menstruasjonsforstyrrelser, bl.a. bortfall av menstruasjon er vanlig, og kan gi infertilitet. Ved graviditet er det fare for virilisering av fosteret. En del av dette er reversible forandringer, men det er kvinner som har store problemer med å bli gravid etter langvarig bruk av AAS, så man kan ikke utelukke at dette i visse tilfeller er delvis irreversibelt.

 • Spesifikke bivirkninger for barn og ungdom

  Misbruk av AAS hos mindreårige kan ha spesielt uheldige konsekvenser. I tillegg til mange av bivirkningene som er nevnt over, vil inntak av androgener/AAS, etter først å gi tidlig pubertetsutvikling og en forbigående vekstspurt, stanse videre lengdevekst pga. lukking av vekstsonene i knoklene.

  Dette er irreversible forandringer, og lengdeveksten er tapt for alltid. Dessuten kan det ikke utelukkes at langtidsbivirkninger kan være ekstra alvorlige når stoffene er gitt til barn og unge. Dette fagområdet er det liten kunnskap om per dags dato, og her vil kun en tett oppfølging av individer som har benyttet slike stoffer i ung alder kunne gi svar på hvilke medisinske konsekvenser slik bruk kan gi, både fysiske og psykiske, over tid.

 • Psykiske

  Psykiske forandringer er relativt vanlig, og er et av de første tegnene på steroidebruk. Økt selvtillit og lavere forståelse av andres følelser kan skape aggressiv og voldelig atferd. Mindre energi etter bruk gjør at rundt ti prosent opplever depresjoner og i sjeldne tilfeller ulike psykotiske reaksjoner. Dette kommer ofte ved misbruk av flere andre preparater, spesielt ved høy dosering. I tillegg er søvnvansker rapportert hos en relativt stor andel av misbrukere.

  Disse bivirkningene viser stor individuell variasjon og er lite forutsigbare, men kan være meget alvorlige. En rekke case-studier har knyttet bruk av store doser AAS/androgener til voldskriminalitet, men det er ikke mulig å påvise en direkte sammenheng.

  Enkelte opplever symptomer på depresjon når de slutter å bruke AAS, og det anslås at rundt 10% vil utvikle en depresjonsdiagnose. Dette kommer blant annet av lavt energinivå, og at kroppen yter dårligere etter bruk, at muskelveksten avtar og at selvfølelsen blir dårligere.