Internasjonalt

"Vi skal heve kvaliteten på det internasjonale antidopingarbeidet".

Dette er ett av seks løfter i vår strategiplan.

Vårt overordnede mål er å bidra til at norske utøvere kan kjempe på like premisser i internasjonale idrettskonkurranser.

Antidoping Norge har en sterk posisjon i det internasjonale antidopingarbeidet og ønsker å ha en pådriverrolle i det arbeidet. I perioden 2020-2023 har organisasjonen satt seg følgende ambisjoner:

* Vi skal fremme godt styresett i internasjonale organisasjoner som arbeider med antidoping

* Vi vil bidra til å utvikle frittstående og uavhengige nasjonale antidopingorganisasjoner

* Vi skal arbeide for et sterkt og uavhengig WADA

* Vi skal fremme rettferdig rettergang med uavhengige domsorganer og åpne høringer

* Vi skal bidra til at kvalitet og omfang av arbeidet er en vesentlig del av WADAs tilsynsfunksjon

* Vi skal være en pådriver for at antidopingarbeidet nasjonalt og internasjonalt organiseres slik at det forhindrer rollekonflikter

En forutsetning for å være en ledende antidopingorganisasjon er dessuten at vi selv søker ny kunnskap, og da gjerne i samspill og dialog med andre antidopingorganisasjoner og relevante aktører.