Virksomhet

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for ren trening og like muligheter.

Strategiplan

Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema.

Antidoping Norge ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Tidligere var det NIF som selv organiserte dopingkontrollene. Nå er Antidoping Norge klart atskilt fra den virksomheten vi er satt til å kontrollere. NIF og departementet utnevner styret, men har for øvrig ingen direkte innflytelse på Antidoping Norges arbeid.

Antidoping Norges vedtekter ligger til grunn for alt arbeid.

Antidoping Norge har utviklet en strategiplan som gjelder for perioden 2024-2027.

Se våre årsrapporter her.

Les mer

 • Finansiering

  Antidoping Norges arbeid i norsk idrett finansieres med midler fra Kulturdepartementet ("tippemidler"). Vi har de senere årene også etablert et omfattende arbeid mot doping som helse- og samfunnsproblem, med midler fra helsemyndighetene. Foruten dette selger vi en del tjenester til internasjonale og nasjonale aktører, samt at vi inngår samarbeid der vi mottar annen offentlig finansiering (eks. gjennom fylkeskommuner).

 • Informasjon og forebygging

  Antidoping Norge vil ha med flest mulig i arbeidet for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Gjennom vårt omfattende forebyggende arbeid ønsker vi at idrettsutøvere og -ledere skal tenke gjennom sine valg og verdier.

  Her er noe av det informasjons- og forebyggende arbeidet som vi tilbyr:

  Forebyggende arbeid
  - Foredrag
  - Program som www.rentidrettslag.no, www.renutover.no og www.rentsenter.no
  - Stand
  - Nettsider: antidoping.no
  - Via sosiale medier
  - Kurs og seminar

  Direkte kontakt
  Vi møter utøvere personlig gjennom foredrag og stand. Denne direkte kontakten med idrettsutøvere har vi god erfaring med. Skolerte foredragsholdere reiser rundt over hele landet. De holder foredrag til både topp- og breddeidretten, og tilpasser budskapet etter hvem de snakker med. Vi er opptatt av at utøverne skal ha kunnskap både om dopinglisten, regelverk og risiko ved bruk av kosttilskudd, slik at de kan unngå unødvendige problemer. Verdi- og holdningsskapende temaer blir også diskutert, og vi forteller om helserisiko ved bruk av dopingmidler.

  Trenere og medisinsk støttepersonell er en viktig målgruppe. To ganger i året arrangerer vi antidopingkurs for disse. Nettsiden vår er en viktig informasjonskanal. På antidoping.no finnes nyheter og bakgrunnsinformasjon, skjema og regelverk.

  Samarbeid med idretten
  For å nå ut med informasjon er vi avhengig av et godt samarbeid med særforbundene. Vi jobber nært med idretten for å finne den beste måten å drive forebyggende arbeid. Det kan dreie seg om stand på arrangement, opplæring av nøkkelpersonell, foredrag, artikler til nettsider og blader, eller samarbeid om effekter til utdeling. I møte med særforbundene tilbyr vi konseptet Rent Særforbund.

 • Dopingkontrollen

  Vi skal avsløre bruk av doping
  Hvert år tar vi omtrent 3000 dopingprøver av norske idrettsutøvere. Omtrent 10-15 personer blir dømt for bruk av doping årlig. Det viser at dopingkontroller er et viktig virkemiddel for å avsløre doping. Men like avgjørende er det at dopingkontroller virker avskrekkende og forebyggende.

  Planlegging, gjennomføring og oppfølging av dopingkontroller er en hovedoppgave for Antidoping Norge. For å gjennomføre effektive kontroller må vi ha kunnskaper både om de ulike idrettene og om de ulike metodene utøvere kan bruke for å jukse. Vi samarbeider med laboratorier, antidopingorganisasjoner og andre fagmiljø, både nasjonalt og internasjonalt, for å være oppdatert.

  Antidoping Norge har et dopingkontrollpersonell på cirka 60 personer. De er godt skolerte og svært mange har lang erfaring fra kontroller både nasjonalt og internasjonalt. De har nær kontakt med idrettsmiljøet lokalt der de bor, og bidrar til at vi har god oversikt over det som skjer.

  Topputøvere og utøverinformasjon
  Det tas flest prøver av utøvere som konkurrerer på høyt nivå og i de idrettene hvor man har mest å hente, prestasjonsmessig, på doping. Vi legger vekt på å inkludere unge talenter i et dopingkontrollprogram tidlig i karrieren. Vårt mål er at ingen skal dukke opp på et landslag i en risikoidrett uten å ha vært testet tidligere. Kontrollarbeidet er langsiktig.

  Enkelte dopingmetoder kan bare avsløres i korte tidsvinduer og det er avgjørende å gjennomføre kontrollene på riktig tidspunkt. World Anti-Doping Agency (WADA) har gjennom sitt internasjonale regelverk satt strenge krav til alle internasjonale topputøvere når det gjelder rapportering av oppholdssted. Norske toppidrettsutøvere på internasjonalt nivå blir satt på en prioritert utøverliste. Disse utøverne følger opp regelverket ved å rapportere hvor de trener og bor. På denne måten er de med på å styrke sin egen og idrettens troverdighet.

  Breddeidretten
  Vi tar også prøver av utøvere som konkurrerer på lavere nivå, men da i hovedsak for å avskrekke og forebygge dopingmisbruk.

  Informasjonsinnhenting og undersøkelser
  Dopingprøver alene er ikke nok for å lykkes i kampen mot doping og beskytte rene utøveres interesser. Historien har vist at verdensledende idrettsutøvere har benyttet dopingmidler gjennom hele sin karriere uten at dette har blitt avslørt av dopingprøver.

  For å ha et effektivt antidopingprogram må Antidoping Norge bygge relasjoner og arbeide tett med idretten og andre nasjonale - og internasjonale parter, inkludert andre antidopingbyråer. De senere årene er det gjort mye for å utvikle et mer komplett kontrollarbeid, som i tillegg til prøvetaking består av arbeid med biologiske profiler og etterforskningsmetoder.

  Antidoping Norge arbeider hele tiden for å utvikle nye måter å samle, dele og utnytte tilgjengelig informasjon om distribusjon og bruk av dopingmidler, metoder og miljøer i idretten og i samfunnet for øvrig. Den økte kunnskapen gir oss et bedre grunnlag for å utvikle effektive strategier for å avsløre dopingbruk og å iverksette forebyggende tiltak.

  Antidoping Norge har samarbeidsavtaler med Politidirektoratet og Toll- og avgiftsetaten. Avtalene skal legge til rette for god dialog, informasjonsflyt og kompetansedeling for forebygging og utbredelse av dopingmidler.

  Kontrolloppdrag i inn- og utland
  Antidoping Norge får regelmessig forespørsler om kontrolloppdrag fra andre organisasjoner. Vi gjennomfører kontroller både i Norge og i utlandet på oppdrag fra blant annet WADA og internasjonale særforbund.

 • Påtale

  Antidoping Norge har en frittstående påtalenemnd som avgjør om det skal sendes begjæring om påtale til NIFs domsutvalg. Domsutvalget avgjør dopingsaker i henhold til NIFs antidopingregelverk, som er harmonisert med WADAs regelverk. Avgjørelser fra NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Ved innføring av reviderte World Anti-Doping Code ble Påtalenemnden gitt anledning til å gjennomføre en forenklet saksbehandling, det vil si at det avsies en dom uten at saken tas til NIFs domsorganer.

 • Oppfølging av regelverk

  Dopinglisten og medisinsk fritak
  Enkelte er helt avhengig av medisinsk behandling for å fungere normalt og for å kunne drive idrett. Utøvere som har behov for legemidler som står på dopinglisten, må søke om medisinsk fritak. Antidoping Norge veileder utøverne i regelverket og behandler søknader om fritak.

  WADA fastsetter dopinglisten, som er oversatt til norsk på våre nettsider. Antidoping Norge har et eget legemiddelsøk, utarbeidet i samarbeid med Felleskatalogen, som viser om et legemiddel inneholder stoffer på dopinglisten.

  Les mer:

 • Forskning

  Vi bidrar til økt kunnskap
  Medisinske framskritt blir raskt tatt i bruk i dopingøyemed. Forskning og utvikling er viktig for å holde tritt med de som prøver å jukse. Antidoping Norge er opptatt av å kvalitetssikre arbeidet og evaluerer jevnlig virksomheten.

  Antidopingarbeidet må være i stadig utvikling. Idrettens troverdighet avhenger av en ren idrett, og et antidopingarbeid som fungerer. Vi må være i forkant av utviklingen av nye metoder, og være med på å bygge opp ny kunnskap.

  Mer om forskning.

 • Internasjonalt

  Fremdeles er det mye arbeid som gjenstår før alle toppidrettsutøvere internasjonalt er underlagt det samme strenge kontrollregimet som i Norge. Antidoping Norge er involvert i flere internasjonale fora der man søker løsninger for felles utfordringer. Her foregår det også viktig erfaringsutveksling, som er avgjørende for å fange opp nye trender i dopingmetodene, samt tilegne seg kunnskap om hvordan nye dopingmidler eller metoder kan avsløres.

  Antidoping Norge ønsker å være en pådriver i det internasjonale antidopingarbeidet og har derfor engasjert oss i samarbeidsprosjekter med ulike land.

 • Arbeid utenfor idretten

  Doping er et samfunnsproblem
  Idretten har gjennom mange år drevet antidopingarbeid som har gitt resultater. Bruken av doping i treningsmiljøer uten tilknytning til idrett er imidlertid økende. Antidoping Norge samarbeider med treningssenterbransjen og andre organisasjoner som ønsker å forebygge og bekjempe doping.

  Politiet og tollvesenets store beslag av dopingpreparater viser at bruken må være omfattende. Bruk av anabole stoffer har store negative bivirkninger både psykisk og fysisk. Doping blir brukt av ungdom langt ned i tenårene. Anabole stoffer brukes også av kriminelle, og i blandingsmisbruk med narkotika. Vi finner også jenter som bruker stimulerende stoffer som efedrin i forbindelse med slanking og trening.

  Fylkeskommunale og kommunale samarbeid
  Antidoping Norge har de senere årene inngått fylkeskommunale samarbeid, der vi sammen med fylkeskommunen engasjerer en lokal prosjektleder. Hovedaktiviteten i disse prosjektene har vært undervisning og opplæring på fylkets videregående skoler. I tillegg til den fylkeskommunale modellen, så tilbyr vi også en samarbeidsmodell til norske kommuner som ønsker en helhetlig antidopingsatsing.

  Samarbeid med treningssenterbransjen
  Treningssentrene er viktige samarbeidspartnere i arbeidet mot doping. Antidoping Norge tilbyr et antidopingprogram for treningssentre. Programmet inneholder blant annet informasjons- og kampanjemateriell, et kursopplegg for ansatte, og oppfølging og rådgivning ved behov. Les mer om Rent Senter.

  Antidoping Norge mottar ikke offentlig støtte til arbeid i treningssentre.

 • ISO-sertifisering
  • Antidoping Norge ønsker at alle skal føle seg trygge på gjennomføringen av våre dopingkontroller og alle andre oppgaver vi skal levere. Alle som trenger det skal vite hvor de skal finne nødvendig informasjon om antidoping og dopingbestemmelser.
  • Vi etterstreber en høy kvalitet på det arbeidet vi skal gjøre. Vi har derfor utviklet et kvalitetsystem som belyser hvordan vi ivaretar internasjonale krav i World Anti-Doping Code og tilliggende standarder.
  • Kvalitetsystemet skal også gi oss en mulighet til forbedringer.
  • En uavhengig tredjeparts godkjenning av våre arbeidsmetoder er et kvalitetsstempel på at vi jobber mot disse målene. Organisasjonen er derfor sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 av et akkreditert sertifiseringsselskap.
 • Interessekonflikter

  Enhver som er ansatt i ADNO eller medlem i ADNOs styre, komite eller nemnd skal være oppmerksom på at interessekonflikter kan oppstå i forbindelse med deres arbeid eller verv i Antidoping Norge og skal aktivt søke å identifisere og håndtere disse. Spesielt skal det rettes oppmerksomhet mot situasjoner hvor det kan stilles spørsmål om ADNOs ansattes og medlemmers uavhengighet til norsk og internasjonal toppidrett.

  Last ned policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter i ADNO