Lovbestemmelser

Straffebestemmelser knyttet til dopingbruk.

Siden 1. juli 2013 har det vært forbudt å bruke, besitte og erverve dopingmidler i Norge. Forskrift for hva som anses som dopingmidler i samfunnet for øvrig finnes på Lovdata, og er annerledes enn idrettens dopingliste. Straffebestemmelsene knyttet til doping er hjemlet i straffelovens §234 og §235 og legemiddelloven §24 a. Strafferammen for bruk er inntil to års fengsel.

Rusmidler og doping innenfor idretten
I idrett kan enkelte rusmidler regnes som dopingmidler dersom to av disse kriteriene er tilstede: de misbrukes for bedre prestasjon, de kan skade helsen og de skader ryktet til idretten. Det av rusmidler som anses som dopingmidler i denne sammenhengen bestemmes internasjonalt, og er derfor uavhengig av land, og gjeldende for idretten. Er du en utøver må du derfor forholde deg til dopinglisten til WADA.

Rusmidler og doping i samfunnet
I Norge er det Statens Legemiddelverk som vurderer hvorvidt legemidler og andre midler skal havne på Dopinglisten, og derfor anses som doping. Det er egne forskrifter som bestemmer hva som regnes som narkotika, og selv om enkelte midler i denne forskriften står på dopinglisten i idretten, står de som narkotika og ikke doping i samfunnet. Våre norske lovbestemmelser er ikke internasjonale som WADA sine regler, og gjelder derfor primært den norske befolkningen.

Les også:
Lovdata, forskrift om hva som anses som dopingmidler

Lovdata, forskrift om hva som anses som narkotika

Helsepersonells meldeplikt i forhold til førerkort
Ifølge vegtrafikkloven er det forbud mot bilkjøring under påvirkning av alkohol eller andre "bedøvende midler". For alkohol er grensen satt til 0,2 promille alkohol i blodet. En rekke medikamenter kan i like stor grad som alkohol nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne og kritisk sans.

At et medikament er forskrevet på medisinsk indikasjon, reduserer ikke risikoen. Ved kortvarig bruk av medikamenter som kan anses uforenlig med bilkjøring, skal legen advare pasienten. Dersom bruken må antas å vare, eller har vart, mer enn 6 måneder, utløses meldeplikten etter legelovens §48.