Vedtekter

Vedtatt av styret i Stiftelsen Antidoping Norge, den 28.04.2010.

 • § 1 Stiftelsens navn og forretningssted

  Stiftelsens navn er Stiftelsen Antidoping Norge. Stiftelsens engelske navn er Anti-Doping Norway. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Oslo.

 • § 2 Stiftelsens formål og virksomhetsområde

  Stiftelsen skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. Stiftelsen har som formål å drive allmennyttig virksomhet. Stiftelsen har ikke økonomisk vinning som formål.

  Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og staten.

  Stiftelsen skal, i medhold av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov og avtale mellom NIF og stiftelsen, arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.

  Stiftelsen driver følgende virksomhet;

  a) Stiftelsen skal drive kontrollvirksomhet, herunder fastsette tid og sted for dopingkontroller. Dopingkontrollene kan foretas med og uten forvarsel, i og utenfor konkurranser. Stiftelsen skal gjennomføre nødvendig innhenting av faktiske opplysninger for å påvise brudd på NIFs straffebestemmelser knyttet til doping.

  Stiftelsen kan i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner foreta dopingkontroller av utøvere uten medlemskap i NIF. Stiftelsen fastsetter nærmere bestemmelser for planlegging, administrasjon og gjennomføring av dopingkontroller. Stiftelsen skal også fastsette dopingliste over forbudte stoffer gjeldende for NIF i tråd med internasjonale bestemmelser. Stiftelsen har myndighet til å gi dispensasjon fra dopinglisten.

  b) Stiftelsen skal, gjennom egen påtalenemnd, utøve påtalevirksomhet knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping.

  c) Stiftelsen skal drive verdi-, informasjons- og forebyggende virksomhet for å bekjempe doping. Dette omfatter bl.a. utvikling av utdannings- og holdningsprogrammer som har som formål å forebygge helseskader og fremme en rettferdig idrettskonkurranse.

  d) Stiftelsen skal, selvstendig og i samarbeid med stifterne, drive virksomhet for å fremme internasjonalt samarbeid knyttet til bekjempelsen av doping innenfor organisert idrett. Stiftelsen kan spesielt samarbeide med nasjonale og internasjonale idrettsorganisasjoner, World Anti-Doping Agency og andre organisasjoner med ansvar for antidoping. Stiftelsen kan gi råd og bistand til land som ikke har etablert kvalifiserte strukturer for antidopingarbeid.

  e) Stiftelsen skal bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksomhetens formål.

  f) Stiftelsen kan gi innspill til NIFs praktisering av NIFs verdigrunnlag blant NIFs organisasjonsledd og medlemmer. Stiftelsen kan på uavhengig grunnlag fremme synspunkter, bevisstgjøring og debatt om idrettens grunnverdier og aktuelle verdidilemmaer.

  g) Stiftelsen kan bistå andre rettssubjekter enn NIF med å bekjempe doping. Denne del av virksomheten skal minst være selvfinansierende med unntak av enkelte nærmere avgrensede oppgaver med sikte på å støtte WADA og å drive rådgivning og bistand til land som ikke har etablert kvalifiserte strukturer for antidopingarbeid.

 • § 3 Grunnkapital og finansiering

  Stiftelsens grunnkapital er på NOK 1.000.000.

  Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra staten samt gjennom andre inntekter, tilskudd, bevilgninger og gaver.

 • § 4 Stiftelsens styre

  Styret er stiftelsens øverste organ, og har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen og at formålet ivaretas.

  Styret skal bestå av seks frittstående medlemmer:

  a) tre styremedlemmer oppnevnes av NIF,
  b) tre styremedlemmer oppnevnes av staten.

  Medlemmer av stiftelsens styre har fire års funksjonstid, dog slik at ved første gangs oppnevning av stiftelsens styre har styrets medlemmer kortere funksjonstid som følger: Ett styremedlem oppnevnt av staten og ett styremedlem oppnevnt av NIF har to års funksjonstid. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes for én periode. Styret velger styrets leder og nestleder, dog slik at begge vervene ikke samtidig kan besettes av styremedlemmer oppnevnt av enten NIF eller staten. Dersom et styremedlem fratrer før funksjonstidens utløp oppnevnes et nytt styremedlem av den part som oppnevnte det fratrådte.

  Stiftelsens første styre utpekes av stifterne.

  Styrets medlemmer skal samlet inneha nødvendig sakkunnskap fra områdene jus, medisin og økonomi. Styrets medlemmer skal være uavhengige i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv som styremedlem i NIF og særforbund, eller ansettelsesforhold hos staten v/relevant fagdepartement, NIF eller særforbund. Styrets medlemmer skal respektere sentrale prinsipper som uavhengighet, integritet og upartiskhet.

  Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, men minst tre ganger per år. Innkalling skal skje skriftlig med minst to ukers varsel og med angivelse av dagsorden. Ethvert styremedlem eller daglig leder kan, med angivelse av ønsket dagsorden, kreve at det blir innkalt til styremøter. Styret kan beslutte at representanter fra NIF og staten kan delta i styremøter som observatør med talerett.

  Kopi av protokoll skal sendes styrets medlemmer.

  Styrets godtgjørelse fastsettes i samsvar med statens satser for statlige utvalg nedfelt i statens personalhåndbok eller tilsvarende retningslinjer.

 • § 5 Daglig leder

  Styret ansetter daglig leder for stiftelsen, og fastsetter vedkommendes lønns- og arbeidsvilkår. Daglig leder er ansvarlig for den daglige ledelse av stiftelsen iht. retningslinjer og pålegg gitt av styret.

 • § 6 Påtalenemnd

  Stiftelsens styre skal utpeke en egen påtalenemnd som overfor NIFs domsorgan utøver påtalevirksomheten knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping. Styret utarbeider instruks for påtalenemndens virksomhet som i samsvar med alminnelige rettsprinsipper skal sikre en forsvarlig, objektiv og rettssikker behandling av påtalespørsmålene. Styret kan ikke instruere påtalenemnden i spørsmål knyttet til påtalevirksomheten.

  Påtalenemnda skal bestå av en leder og to medlemmer. Leder skal være jurist, og de to øvrige medlemmer skal ha nødvendig sakkunnskap innen medisin og farmakologi. Påtalenemndas medlemmer skal være uavhengige i forhold til stiftelsens virksomhet og i denne sammenheng ikke ha tillitsverv eller ansettelsesforhold hos staten v/relevant fagdepartement, NIF eller særforbund.

  Påtalenemnda har, iht. NIFs lov, myndighet til å fatte påtalemessige avgjørelser i dopingsaker.

 • § 7 Regnskap og revisjon

  Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor. Revisor oppnevnes av oppretterne i fellesskap. Revidert regnskap og årsrapport for foregående år skal forelegges oppretterne innen 30.06.

 • § 8 Omdanning av stiftelsen og overføring av formuen

  Stiftelsen kan omdannes i henhold til stiftelseslovens bestemmelser. Dersom stiftelsen blir avviklet eller oppløst, eventuelt fordi den ikke lenger er i stand til å oppfylle sitt formål, tilfaller de midler som er igjen etter at alle forpliktelser i forbindelse med avviklingen er oppfylt, det formål som er angitt i § 2.

 • § 9 Stiftelsesloven

  Stiftelseslovens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene.