Gangen i en dopingsak

Hva skjer etter at en utøver har testet positivt på en dopingkontroll?

 • 1. Utøver orienteres

  Der det foreligger et mulig brudd på dopingbestemmelsene vil utøver bli orientert. Særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA vil også bli informert.

  Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, og informeres om viktigheten av å opplyse saken. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse.

 • 2. ADNO innhenter informasjon

  Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om saken.

  VIKTIG: Ved en positiv prøve undersøkes det innledningsvis om det positive analyseresultatet kan skyldes tillatt bruk av legemidler. Da vil saken normalt bli behandlet av medisinsk fagkomité.

 • 3. Saken legges frem for påtalenemnden

  Neste steg er at saken blir lagt frem for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping Norge. Den uavhengige påtalenemnden vurderer om saken er tilstrekkelig opplyst, og avgjør om det skal oversendes en begjæring om påtale til NIFs domsutvalg eller om saken skal henlegges.

  En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring, normalt ved at det sendes en kunngjøring til pressen som en pdf til de som har meldt seg på ADNOs presseliste. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed.

 • 4. Forenklet saksbehandling

  En utøver som tilstår et regelbrudd, har anledning til å velge forenklet saksbehandling. Saken vil da kunne avgjøres i sin helhet i påtalenemnden uten domsbehandling.

  En vedtatt sanksjon har samme virkning som en dom. For ytterligere informasjon om forenklet behandling, se NIFs antidopingregelverk.

 • 5. Domsutvalget dømmer

  Dersom det tas ut påtale, vil utøver motta påtalebegjæring fra domsutvalget i NIF. Utøver vil få opplysninger om rettighetene, og vil bli bedt om å fremlegge sitt syn på saken.

  Domsutvalget vurderer påtalebegjæringen og all annen innhentet informasjon i saken, og kan eventuelt be utøver om mer informasjon. Utøver kan også be om muntlig høring.

  Domsutvalgets avgjørelse skal være begrunnet.

 • 6. Anke

  Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor.

  En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler.

 • 7. Sanksjoner

  Brudd på dopingbestemmelsene sanksjoneres normalt med utestengelse fra konkurranser og organisert trening. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er, type forseelse, og i hvilken grad utøver har skyld i det som har skjedd.

  En utøver kan også idømmes tap av premier, plasseringer i mesterskap og/eller rekorder.