Påtalenemnd

Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker.

Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

Les mer om påtalenemndens oppgaver under vedtekter.

Påtalenemnden består av:

Katharina Rise, leder
Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter

Anders Jørgensen
Overlege ved seksjon for spesiell endokrinologi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Rigmor Solberg
Professor i farmakologi, farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sekretariat:
Niels Kiær, advokat