Påtalenemnd

Påtalenemnden i Antidoping Norge utøver påtalevirksomheten i dopingsaker.

Påtalenemnden utpekes av Antidoping Norges styre, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

Påtalenemnden bestemmer om en dopingsak skal henlegges eller føres for NIFs domsorgan. Påtalenemnden avgjør også om saker skal ankes.

Her finner du påtalenemndens instruks. Les mer om påtalenemndens oppgaver under vedtekter.

Påtalenemnden består av:

Katharina Rise, leder
Fungerende avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembeter

Anders Jørgensen
Overlege ved seksjon for spesiell endokrinologi, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Rigmor Solberg
Professor i farmakologi, farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sekretariat:
Niels Kiær, advokat

Varamedlemmer:

Pål Lønseth (for Katharina Riise), jurist og sjef for Økokrim.

Anders Åsberg (for Rigmor Solberg), laboratoriesjef ved Nyrefysiologisk laboratorium, avdeling for transplantasjons medisin, OUS-Rikshospitalet i kombinasjon med professor II stilling (farmakologi) ved Farmasøytisk institutt.

Trine Elisabeth Finnes (for Anders Jørgensen), seksjonsoverlege ved Endokrinologisk seksjon ved Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Hamar.