Meldepliktforskriften ute på høring

For å få ned saksbehandlingstiden på meldepliktsaker foreslår Antidoping Norge å endre hvem som ilegger advarsler og hva som er klageorganet.

ADNO Stack mørkeblå bakgrunn

De viktigste endringene i forslaget er at kompetansen til å ilegge advarsel ved brudd på meldeplikt blir lagt til ADNOs administrasjon. Samtidig foreslås Antidoping Norges Meldepliktskomite som nytt klageorgan.

Bakgrunnen for forslaget er todelt. Det viktigste er et ønske om kortere saksbehandlingstid fra tidspunkt for et potensielt brudd på meldeplikt til endelig advarsel foreligger. I tillegg er det behov for at det norske systemet i større grad samsvarer med WADA, for å lettere kunne etterleves de internasjonale reglene for hvordan meldepliktsaker skal behandles.

Høringsfristen er 5. september 2023. Høringsuttalelsen bes sendt til post@antidoping.no, og merkes "Høringssvar – meldepliktforskriften".

Forslag til ny Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon

Høringsnotat