Meldepliktkomité

Alle internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner som ønsker å delta med sine utøvere i OL er forpliktet til å opprette en liste over utøvere som har meldeplikt i henhold til meldepliktforskriften.

Disse utøverne skal informere om hvor de bor, trener, om samlinger, faste aktiviteter og konkurranser, samt oppgi minimum ett daglig treffpunkt på én time mellom klokken 05.00 og 23.00, slik at de gjør seg selv tilgjengelig for uanmeldte dopingkontroller.

”Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon” (meldepliktforskriften) er vedtatt av styret i Antidoping Norge. Forskriften er gitt med hjemmel i Norges Idrettsforbunds og olympiske og paralympiske komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 5.5 og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC), «International Standard for Testing and Investigations» (ISTI) og «International Standard for Result Management» (ISRM).

Brudd på meldepliktforskriften kan føre til ileggelse av advarsel. Dersom en utøver får tre advarsler i løpet av 12 måneder regnes dette som et brudd på dopingbestemmelsene. Dette kan medføre utestengelse fra idretten hvis utøver blir dømt. Både advarsler fra Antidoping Norge og utøveres internasjonale særforbund tas med i denne beregningen. Fra og med 1.januar 2015 er utelukkelsesperioden for brudd på reglene om utøverinformasjon skjerpet til to år med mulighet for reduksjon til inntil ett år.

Antidoping Norge har opprettet en meldepliktkomité som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utøvere for brudd på forskriften. Komiteens medlemmer består av jurister og topputøvere. Meldepliktkomiteen kan også gi anbefalinger til praktiseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ.

Her finner du komiteens instruks.

Meldepliktkomiteens medlemmer:

Andreas Ekker, leder
Advokat

Andreas Nyhaug
Advokat

Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøver

Karoline Dyhre Breivang
Utøver

Carl Waaler Kaas
Utøver


Klagenemnd

 • Klagenemnd i meldepliktsaker

  Utøvere som har fått advarsel for brudd på forskriften kan klage til Antidoping Norge.

  Klagenemnden i Antidoping Norge tillegges myndighet til å fatte vedtak i saker hvor det foreligger klage på vedtak om medisinske fritak (fattet av Medisinsk fagkomite) og klage på vedtak om advarsler (fattet av Meldepliktkomiteen).

  Klagenemndens medlemmer utpekes av styret i Antidoping Norge og skal bestå av en leder med juridisk kompetanse. I tillegg skal klagenemnden ha kompetanse innen idrett og klinisk medisin. Klagenemndens sammensetning vil avhenge av sakens karakter.

  Nemnden skal bestå av minimum leder og to medlemmer for å fatte vedtak. For meldepliktsaker skal en utøver være tilstede.

  Her er nemndens instruks.

  Siri Langseth, leder
  Advokat

  Are Strandli
  Utøver

  Kristian J. Fougner
  Avdelingssjef, Spesialist i indremedisin og endokrinologi ved St. Olavs Hospital

  Marit Bjartveit
  Klinikkleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Ullevål sykehus

  Rolf Whitfield
  Seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling ved Bærum sykehus

  Camilla Gjersem
  (varamedlem)
  Utøver