Endringer fra 1/1-2021

Få med deg endringene som trer i kraft fra 1. januar 2021. Nytt regelverk, nye forskrifter og ny dopingliste.

Wadc

Fra 1. januar trer en ny World Anti-Doping Code (WADC) i kraft. Dette er det internasjonale antidopingregelverket som skal gjelde i alle idretter, i alle land. Den første utgaven av WADC trådte i kraft i 2004. Siden kom det nytt regelverk i 2009, i 2015 og nå altså fra 1. januar 2021. Revisjonsprosessen av denne nye «koden» startet mot slutten av 2017 fram til den ble vedtatt under verdenskonferansen i Polen i november 2019.

- Denne gangen er det kanskje ikke snakk om endringer som får de helt store overskriftene, men sett fra mitt ståsted er det gjort en del juridisk, tekniske grep slik at koden framstår som mer presis og på en del områder mer rimelig, sier advokat i ADNO, Britha R. Røkenes.

Når hun peker på «rimelig» har hun i tankene at regelverket som først og fremst er rettet mot verdens toppidrettsutøvere, nå ikke framstår som like strengt og rigid overfor alle som driver idrett.

Som for eksempel at det ikke slås like hardt ned på rusrelaterte stoffer som står på dopinglisten om de ikke er tatt for å fremme idrettsprestasjon, og at det kan utvises større grad av skjønn til det som defineres som «beskyttede» personer og «mosjonsutøvere».

Ellers er det lagt inn en ny bestemmelse som i større grad skal beskytte varslere. Det anses nå for å være et brudd på dopingbestemmelsene gjennom en ny artikkel 2.11 å true eller skremme varslere.

GJELDENDE FRA 1/1-2021:
>> NIFs antidopingregelverk
>> Meldepliktforskriften
>> Fritaksforskriften
>> Dopinglisten 2021

>> INFORMASJON OM WADAs NYE UTØVERGUIDE

Her er 10 endringer som er verdt å merke seg:

1. NYE STANDARDER. I tillegg til WADC har WADA fastsatt internasjonale standarder på ulike områder som er bindende. Fra 1. januar 2021 etableres to nye standarder:

Som følge av dette flyttes en del elementer fra koden og andre standarder inn i disse to nye standardene.

2. HELSE FØRST. Helse er etablert som et overordnet prinsipp og et grunnleggende rasjonale for antidopingarbeidet. Helse var i sin tid utgangspunktet for framveksten av antidopingbevegelsen, og med formuleringene i nye WADC er helseaspektet understreket veldig tydelig.

3. UTØVERCHARTER. Det er utarbeidet et eget dokument som kalles «Athletes’ Anti-Doping Rights Act». Dette er et prinsippdokument som sier noe om utøveres rettigheter.

4. BESKYTTE VARSLERE. WADC artikkel to lister opp de forhold som anses å være brudd på dopingbestemmelsene. Her er det nå lagt til et punkt 2.11 som rammer personer som truer eller skremmer varslere, eller anvender represalier.

5. NYE ANALYSER. Det understrekes at det åpnes for nye type analyser fra andre laboratorier til å fastslå rettsmedisinske opplysninger som fingeravtrykk, DNA o.l.

6. MIBSRUKSSTOFF. Misbruksstoff er en ny betegnelse som innføres. Disse stoffene reguleres nærmere i WADAs dopingliste. Positiv prøve på et misbruksstoff kan gi en reduksjon helt ned til 3 måneder dersom en kan bevise at stoffer er inntatt utenfor konkurranse, og at bruker ikke fremmer idrettsprestasjon. Dette kan for eksempel være stoffer som kokain, heroin, MDMA og THC (cannabis). Dersom utøver også gjennomfører et behandlingsprogram kan utelukkelsen reduseres til 1 måned.

7. SKJERPENDE OMSTENDIGHETER. Begrepet «skjerpende omstendighet» lå tidligere inne i World Anti-Doping Code og kunne gi en økt utelukkelsesperiode. Nå er denne formuleringen tatt inn igjen i artikkel 10.4 og innebærer at utelukkelsen kan utvides med opptil 2 år.

8. RESULTATHÅNDTERINGSAVTALE. Dersom utøver erkjenner et brudd på antidopingreglene og aksepterer den foreslått utelukkelsen innen 20 dager etter å ha blitt informert om påstand om regelbruddet, kan utelukkelsen reduseres fra 4 år til 3 år.

9. BESKYTTET PERSON. Definisjonen «beskyttet person» er ny og er innført for personer som har behov for et ekstra vern. Definisjonen omfatter utøver eller annen person som ved tidspunkt for regelbruddet:
(i) ikke har fylt 16 år;
(ii) ikke har fylt 18 år og ikke er inkludert i en registrert testpool og aldri har konkurrert i et internasjonalt idrettsarrangement i en åpen kategori; eller
(iii) av andre årsaker enn alder har mistet sin rettslige handleevne etter nasjonal lovgivning.

10. MOSJONSUTØVERE. «Mosjonsutøvere» blir en ny utøverkategori. For denne gruppen er det større fleksibilitet i regelverket dersom en ikke har opptrådt forsettlig. Mosjonsutøvere kan ikke omfatte personer som i løpet av de siste fem år:

  1. har vært idrettsutøver på internasjonalt nivå
  2. har vært idrettsutøver på nasjonalt nivå
  3. har representert et land i et internasjonalt idrettsarrangement i en åpen kategori (utelukker konkurranser begrenset til alderskategorier)
  4. vært inkludert i en gruppe som har meldeplikt.

Den reviderte koden fastslår at alle utøvere som ikke er definert som nasjonal eller internasjonal toppidrettsutøver kan søke om medisinsk fritak i etterkant av en positiv prøve (retroaktiv søknad) for bruk av legemidler som inneholder stoffer som står på dopinglisten. Dette innebærer at utøvere på lavere utøvernivå ikke er pliktig til å inneha forhåndsgodkjent medisinsk fritak for bruk av stoffer i gruppe S1 og S2 på dopinglisten, slik det nasjonale regelverket krever per dags dato. Kriteriene for å få innvilget medisinsk fritak er imidlertid gyldig for alle utøvernivå, uavhengig av om man søker i forkant eller retroaktivt. Utøvere på alle nivå kan søke om forhåndsgodkjent fritak dersom man er usikker på om kriteriene er oppfylt.

En mer omfattende oversikt over endringer i nytt regelverk finner du her.

Et nytt norsk antidopingregelverk basert på det nye internasjonale antidopingregelverket er utarbeidet. I tillegg til det nye regelverket vil forskriften om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften) og forskrift om medisinske fritak (fritaksforskriften) blir lagt ut her på antidoping.no senere.

Lenker til koden og tilhørende standarder:
2021 World Anti-Doping Code
International Standard for Code Compliance by Signatories (ISCCS)
International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI)
International Standard for Testing and Investigations (ISTI)
International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE)
International Standard for Education (ISE) (NY!)
International Standard for Results Management (ISRM) (NY!)