Dopingkontrollører

Antidoping Norge har godt skolerte dopingkontrollører og svært mange har lang erfaring fra kontroller både nasjonalt og internasjonalt.

Dopingkontrollpersonellet er inndelt i følgende kategorier:

  • Kontrollansvarlig (dopingkontrollør)
  • Blodprøvetaker
  • Assistent

Et dopingkontrollteam kan bestå av en eller flere av disse kategoriene.

Det foreligger enkelte minstekrav til personellet, som blant annet omfatter følgende:

1. Kontrollpersonell skal ikke være mindreårig.
2. Blodprøvetakere skal ha adekvat utdannelse og praksis i å ta blodprøver. De fleste av våre blodprøvetakere er utdannet bioingeniører.

Når det settes sammen team, tas det alltid hensyn til om personellet er inhabile i forhold til idrett eller utøver som skal testes.

Alt kontrollpersonell går gjennom et grundig opplæringsprogram før de får lov til å delta på kontroller med selvstendige arbeidsoppgaver. Det er egne opplæringsløp for å bli autorisert i de ulike stillingskategoriene. Om du ansettes i stilling som kontrollansvarlig, må du alltid først autoriseres som assistent og praktisere en stund, før du fortsetter videre i opplæringsløpet mot å bli kontrollansvarlig. Kontrollansvarlig har det overordnede ansvaret for at selve gjennomføringen av dopingkontrollen skjer i henhold til gjeldende regler og prosedyrer.

Antidoping Norges kontrollpersonell benyttes også ved innhenting av dopingprøver på oppdrag fra internasjonale særforbund, som for eksempel under internasjonale mesterskap arrangert i Norge. I forbindelse med større arrangement benyttes også frivillig kontrollpersonell som ikke har faste avtaler med Antidoping Norge. Frivillig kontrollpersonell vil før praktisering få nødvendig opplæring i arbeidsoppgaver, samt at taushetserklæring signeres.

Alt kontrollpersonell har ansettelsesavtaler med regulerte arbeidsvilkår. Som et viktig videreutdanningselement, er det obligatorisk fremmøte på minst ett seminar i året, samt deltakelse på lokale møter i de ulike regionene.