Forskrift om medisinsk fritak

Vedtatt av Stiftelsen Antidoping Norges styre 27.12.2020.

Fritaksforskriften

 • § 1 Virkeområde

  (1) Forskriften er gitt med hjemmel i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités antidopingregelverk (NIFs antidopingregelverk) art. 4.4.2.1 i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC) og International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE). Ved motstrid eller tolkningstvil skal World Antidoping Agencys (WADAs) regelverk ha forrang.

  (2) I henhold til NIFs antidopingregelverk skal enhver utøver som er medlem av et lag tilsluttet NIF ikke bruke, administrere eller besitte stoffer og metoder som står på Dopinglisten fastsatt av WADA.

  (3) Internasjonale og nasjonale toppidrettsutøvere som må bruke, administrere eller besitte forbudte stoffer/metoder i forbindelse med medisinsk behandling, skal søke om medisinsk fritak, jf. §§ 3 og 4. Alle andre utøvere over 15 år som vil delta i organisert idrett og som må bruke, administrere eller besitte legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten eller metoder på Dopinglisten i forbindelse med medisinsk behandling, kan søke om medisinsk fritak i forkant av bruk eller besittelse av stoffet eller metoden.

  (4) Definisjoner angitt i NIFs antidopingregelverk gjelder tilsvarende for forskriften.

 • § 2 Medisinsk fagkomité

  (1) Styret i Antidoping Norge (ADNO) skal oppnevne en medisinsk fagkomité bestående av leder og minst fire medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år, med mulighet for gjenoppnevnelse for to perioder*. Avgjørelser om nasjonale medisinske fritak fattes av ADNOs medisinske fagkomité. ADNO kan gi instruks for medisinsk fagkomité.

  (2) Komiteens medlemmer skal være utdannet lege og skal samlet inneha en bred faglig bakgrunn og nødvendig kjennskap til behandling av idrettsutøvere. Minst ett av medlemmene bør være autorisert som «Idrettslege NIMF». Medlemmene av medisinsk fagkomité skal undertegne erklæring om konfidensialitet og at det ikke skal foreligge noen interessekonflikt ved behandling av søknader om medisinsk fritak.

  *Første gang den denne bestemmelse tas i bruk er fra 01.01.2021. De medlemmer som er oppnevnt pr. 01.01.2021 vil kunne gjenoppnevnes to ganger heretter – uansett hvor lang tid de tidligere har vært medlemmer av komitéen.
 • § 3 Kriterier for medisinsk fritak

  For å få innvilget et medisinsk fritak må følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres:

  a) det aktuelle forbudte stoffet/metoden er nødvendig for å behandle en diagnostisert medisinsk tilstand understøttet av relevant klinisk dokumentasjon,

  b) det forbudte stoffet/metoden brukt i medisinsk behandling gir med sannsynlighetsovervekt ingen kjent prestasjonsforbedring utover det som kan forventes ved tilbakevendingen til utøverens normale helsetilstand etter behandling av den medisinske tilstanden,

  c) det forbudte stoffet/metoden er en indisert behandling av den medisinske tilstanden, og det er ingen annen rimelig og fornuftig tillatt terapeutisk behandling, og

  d) bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke, helt eller delvis, være en konsekvens av tidligere bruk (uten medisinsk fritak) av stoffer/metoder som var ulovlig på anvendelsestidspunktet. • § 4 Søknad om medisinsk fritak

  § 4.1. Tidspunkt for søknad

  (1) Utøver på internasjonalt eller nasjonalt nivå som har behov for å benytte et forbudt stoff eller en forbudt metode skal søke om medisinsk fritak så raskt som mulig før bruk. Dersom det gjelder stoffer som kun er forbudt i konkurranse bør søknad sendes inn minst 30 dager før neste konkurranse, med mindre det foreligger en nødssituasjon eller andre særlige forhold.

  (2) Andre kategorier utøvere enn de ovennevnte kan søke om medisinsk fritak på forhånd og skal for øvrig søke om medisinsk fritak når ADNO ber om det. Dersom ADNO ber utøver søke om medisinsk fritak, skal utøver fremlegge fullstendig søknad med vedlegg innen rimelig frist fastsatt av ADNO.

  (3) Søknad om medisinsk fritak kan sendes i etterkant (retroaktivt) for bruk av forbudt stoff eller metode i følgende tilfeller:

  a) dersom medisinsk behandling er gitt i akutte nødsituasjoner,

  b) dersom det var utilstrekkelig tid eller mulighet, eller dersom andre uvanlige omstendigheter oppstår som tilsier at det ikke var mulig å sende inn eller få behandlet en søknad før en dopingkontroll,

  c) dersom utøveren ikke var forpliktet å søke fritak innen bruk av forbudt stoff eller metode (prospektivt), eller

  d) dersom en utøver har brukt et stoff i medisinsk øyemed utenfor konkurranse som kun er forbudt i konkurranse

  (4) Uavhengig av reglene i forskriften, kan en utøver i særlige tilfeller få retroaktiv behandling av en søknad om medisinske fritak, dersom det ville være sterkt urimelig å nekte slik retroaktiv behandling. Søknader fra utøvere på internasjonalt eller nasjonalt nivå om retroaktiv behandling etter denne bestemmelse kan bare godkjennes av ADNO etter forutgående godkjenning fra WADA. Avgjørelse fattet av ADNO eller WADA etter denne bestemmelse kan ikke påklages.

  § 4.2. Adressat for søknad

  (1) Utøver som konkurrerer på internasjonalt nivå som definert av utøvers internasjonale særforbund, må søke om medisinsk fritak hos det internasjonale særforbundet, med mindre utøver har et nasjonalt medisinsk fritak og får dette anerkjent av sitt internasjonale særforbund.

  (2) Utøver som skal delta i et internasjonalt idrettsarrangement hvor det er krav om internasjonalt medisinsk fritak, må søke arrangøren av det internasjonale idrettsarrangementet dersom det er fastsatt slike krav, med mindre utøver har et nasjonalt eller internasjonalt medisinsk fritak og får dette anerkjent av arrangøren.

  (3) Andre utøvere sender sin søknad til ADNO.

  § 4.3. Krav til søknad

  (1) Ved søknad om medisinsk fritak gjelder følgende:

  a) ved søknad til ADNO skal ADNOs søknadsskjema som publisert på ADNOs nettsider benyttes, og kun fullstendige søknader vil bli vurdert,

  b) en fullstendig medisinsk historikk, inkludert relevante prøveresultater som bekrefter diagnosen, skal vedlegges søknaden, og

  c) ADNO kan be om ytterligere opplysninger som anses nødvendig for at søknaden skal vurderes.

  (2) Søknader om medisinsk fritak til internasjonale særforbund eller til arrangør av større idrettsarrangement skal inngis på søknadsskjema spesifisert av mottaker

  (3) Søknad skal være signert av behandlende lege. Nødvendige vedlegg skal følge søknaden. Mottaker kan anmode om tilleggsinformasjon, at ytterligere undersøkelser foretas eller at det sendes inn ny dokumentasjon.

  (4) Utøver kan ikke søke om medisinsk fritak til mer enn én antidopingorganisasjon for bruk av samme stoff eller metode for samme medisinske tilstand. En utøver kan heller ikke ha mer enn ett medisinsk fritak for samme stoff eller metode for samme medisinske tilstand.

  § 4.4. Behandlingstid

  ADNO skal behandle søknad om medisinsk fritak så raskt som mulig, og fortrinnsvis innen 21 dager etter mottak av fullstendig søknad. Når søknad er inngitt innen rimelig tid før et idrettsarrangement, skal ADNO gjøre sitt beste for å ferdigbehandle søknaden før arrangementet starter.

  § 4.5. Underretning om vedtak

  ADNO skal gi et skriftlig og begrunnet svar på søknaden, og svaret skal gjøres tilgjengelig for WADA og andre antidopingorganisasjoner via ADAMS.

  § 4.6. Utløp, tilbaketrekking eller omgjøring av et medisinsk fritak

  (1) Et innvilget medisinsk fritak er gyldig for den perioden som er fastsatt i fritaket, og utløper uten ytterligere varsel. Et innvilget medisinsk fritak vil kunne bli trukket tilbake dersom vilkår gitt i fritaket ikke følges. Når utøver har fått innvilget et nytt medisinsk fritak før utløpet av et tidligere medisinsk fritak, vil det nye fritaket være gjeldende og det tidligere vil være ugyldig.

  (2) NIFs antidopingregelverk pkt. 4.4.5. gjelder for utløp, tilbaketrekking eller omgjøring av et medisinsk fritak.

  (3) Dersom utøver ønsker å forlenge et innvilget fritak, må ny søknad om medisinsk fritak sendes inn i tilstrekkelig tid til at søknaden kan behandles før utløp av eksisterende fritak.

  (4) WADA kan vurdere samt omgjøre fritak gitt retroaktivt i henhold til forskriftens § 4.1 (4).

  § 4.7. Etterfølgende endring

  Dersom en utøver etter innvilget medisinsk fritak trenger en vesentlig endret dose, doseringsfrekvens, administrasjonsmetode eller varighet av medisineringen, skal utøver ta kontakt med ADNO for avklaring av om utøver må sende ny søknad om medisinsk fritak. Dersom tilstedeværelse, bruk, besittelse eller administrering av det forbudte stoffet eller metoden ikke er konsistent med det innvilgete medisinske fritaket, vil ikke det innvilgete medisinske fritaket forhindre at forholdet anses som et regelbrudd.
 • § 5 Anerkjennelse av medisinsk fritak

  Et medisinsk fritak som er gitt av ADNO for bruk på nasjonalt nivå, er gyldig i andre land på nasjonalt nivå uten ytterligere søknad. NIFs antidopingregelverk art. 4.4.4. gjelder for anerkjennelse av medisinsk fritak.

 • § 6 Vurdering av og anke over beslutninger om medisinsk fritak

  (1) Avslag på søknad om medisinsk fritak fattet av ADNO kan påankes iht. reglene i NIFs antidopingregelverk art. 4.4.6.1.

 • § 7 Unntaksbestemmelse for bruk av betablokkere

  (1) Det kan gis unntak fra forskriftens § 3 b) ved vurdering av medisinsk fritak for bruk av betablokkere for utøver i golf, biljard, skyting og bueskyting som angitt i 2. ledd, med mindre utøver skal konkurrere på internasjonalt nivå, er definert som meldepliktutøver eller nasjonal toppidrettsutøver, eller skal delta i norgesmesterskap.

  (2) Unntaksbestemmelsene gjelder for:

  a) Utøver som skal delta i konkurranse i golf. Unntaksbestemmelsene kommer ikke til anvendelse i forbundsturneringer.

  b) Utøver som kun skal delta i godkjent turnering i biljard på lokalt eller regionalt nivå og veteranklassen i norgesmesterskapet.

  c) Utøver som skal delta i skyting eller bueskyting i eller utenfor konkurranse. Utøvere som skal delta i veteranklassen i norgesmesterskapet kommer inn under unntaket.

Vedtatt av Stiftelsen Antidoping Norges styre 27.12.2020.

Les mer

 • Behov for hjelp?

  Ta kontakt med Antidoping Norge.

 • Skjema for medisinsk fritak

  Skjema for medisinsk fritak skal bare benyttes i følgende tilfeller:

  Internasjonale toppidrettsutøvere skal normalt søke om medisinsk fritak hos sitt internasjonale særforbund.

  Du finner skjema for medisinsk fritak nederst på denne siden.