Regler om medisinsk fritak

Godkjent av styret i Antidoping Norge 7. juni 2016.

Regler om medisinsk fritak fra dopinglisten

 • § 1 Hjemmel

  Disse reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov § 12-2 (4).

 • § 2 Virkeområde

  I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et lag tilsluttet NIF ikke benytte midler og metoder som står på dopinglisten, fastsatt av World Anti-Doping Agency (WADA).

  Utøver som skal delta i idrett og som må bruke midler som inneholder stoffer på dopinglisten i forbindelse med medisinsk behandling, kan søke om medisinsk fritak.

  Disse bestemmelsene er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC) og internasjonale standarder gitt av WADA. WADC og de internasjonale standardene skal anses som en del av dette regelverket. Ved motstrid og tolkningstvil skal WADC og de internasjonale standardene ha forrang.

  Avgjørelser om nasjonale medisinske fritak fattes av Antidoping Norges medisinske fagkomite og eventuelt klagenemnd, med mindre saken behandles av Antidoping Norges påtalenemnd.

 • § 3 Kriterier for medisinsk fritak

  For å få godkjent medisinsk fritak må følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres:

  a) Utøver ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.

  b) Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen kjent prestasjonsforbedring utover normaltilstand.

  c) Det er ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.

  d) Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke være en konsekvens av tidligere ulovlig bruk av stoffer på dopinglisten.

 • § 4 Internasjonalt medisinsk fritak

  Utøver som konkurrerer på internasjonalt nivå som definert av utøvers internasjonale særforbund, må søke om medisinsk fritak hos det internasjonale særforbundet, med mindre utøver har et nasjonalt medisinsk fritak, jf. § 5, og får dette anerkjent av sitt internasjonale særforbund, jf. § 7.

  Utøver som skal delta i internasjonale idrettsarrangement[1] hvor det er krav om internasjonalt medisinsk fritak, må søke den organisasjonen som har jurisdiksjon over det internasjonale idrettsarrangementet, dersom det er fastsatt slike krav, med mindre utøver har et medisinsk fritak jf. § 5, og får dette anerkjent, jf. § 7.

 • § 5 Nasjonalt medisinsk fritak

  1) Når det må søkes om fritak

  Nasjonal toppidrettsutøver og meldepliktutøver [2] skal søke om nasjonalt medisinsk fritak til Antidoping Norge så snart det foreligger en diagnose fra en lege og grunnlag for en søknad.

  Utøver, fra fylte 15 år og som ikke er nasjonal toppidrettsutøver eller meldepliktutøver, skal søke om medisinsk fritak så snart det foreligger en diagnose fra en lege for bruk av medisiner definert på WADAs dopingliste under kategoriene;

  a) S1 Anabole stoffer

  b) S2 Peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika.

  For andre kategorier enn de ovennevnte, skal utøver søke om medisinsk fritak når Antidoping Norge ber om det.

  2) Akutte tilfeller

  Forhåndsgodkjent medisinsk fritak er ikke nødvendig ved medisinsk behandling i akutte nødsituasjoner eller dersom uvanlige omstendigheter oppstår som tilsier at det ikke er tid eller anledning til å sende inn en søknad før en dopingkontroll.

  3) Søknad og vedlegg

  a) Søknadsskjema via Antidoping Norges nettsider skal benyttes, og kun fullstendige søknader aksepteres for vurdering.

  b) En fullstendig medisinsk historikk, inkludert relevante prøveresultater som bekrefter diagnosen, skal vedlegges søknaden.

  c) Antidoping Norge kan be om ytterligere opplysninger som anses nødvendig for at søknaden skal vurderes.

  d) Dersom Antidoping Norge ber utøver søke om medisinsk fritak, skal utøver fremlegge fullstendig søknad med vedlegg innen frist fastsatt av Antidoping Norge.

  4) Avgjørelse og underretning

  Avgjørelse skal fattes av Medisinsk fagkomité så snart som mulig, og saksbehandlingstiden skal så langt mulig ikke overstige 3 uker etter mottak av fullstendig søknad. Utøver skal motta avgjørelsen om medisinsk fritak skriftlig. Dersom søknaden er avslått skal avslaget begrunnes. WADA og utøvers internasjonale særforbund orienteres om avgjørelsen.

  5) Gyldighet

  Et medisinsk fritak er gyldig for den perioden som er fastsatt av Medisinsk fagkomité.

  Utøver må søke på nytt ved endret dosering, doseringsfrekvens eller metode, eller dersom utøver skal ta nye medisiner som inneholder forbudte stoffer. Et nasjonalt medisinsk fritak er kun gyldig for nasjonal deltakelse med mindre utøvers internasjonale særforbund har anerkjent det nasjonale medisinske fritaket jf. § 7.

 • § 6 Klage

  En avgjørelse om medisinsk fritak fattet av Antidoping Norge kan påklages til Klagenemnden innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Medisinsk fagkomite v/Antidoping Norge, som kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til Klagenemnden. Avgjørelse skal fattes av Klagenemnden så snart som mulig etter mottak av klage. Klagenemndens vedtak er endelig.

  Klageberettigede er:

  i. Utøver
  ii. Antidoping Norge

  iii. Internasjonalt særforbund.

  iv. WADA, IOC, IPC

 • § 7 Anerkjennelse av medisinske fritak

  1) Anerkjennelse av medisinsk fritak for internasjonal deltagelse

  Utøver som skal konkurrere på internasjonalt nivå som definert av det internasjonale særforbundet, og som har et nasjonalt medisinsk fritak, må få fritaket anerkjent i tråd med regler gitt av det internasjonale særforbundet.

  Utøver som skal delta i et internasjonalt idrettsarrangement[3] og som har et nasjonalt eller internasjonalt medisinsk fritak må få fritaket anerkjent i tråd med regler gitt av den internasjonale idrettsorganisasjonen.

  Dersom et medisinsk fritak gitt av Antidoping Norge ikke anerkjennes for internasjonal deltagelse, jf. første ledd, kan vedtaket sendes inn for WADA for eventuell omgjøring innen 21 dager[4]. Dersom vedtaket ikke sendes inn innen fristen, eller WADA opprettholder det internasjonale særforbundets vedtak, kan vedtaket ankes til CAS[5]. Det medisinske fritaket gitt av Antidoping Norge vil i så fall ikke være gyldig inntil CAS har fattet ett endelig vedtak.

  2) Anerkjennelse av medisinsk fritak for nasjonal deltagelse

  Ett medisinsk fritak utstedt av det internasjonale særforbundet er gyldig nasjonalt med mindre Antidoping Norge oversender vedtaket til WADA for eventuell omgjøring innen 21 dager etter at Antidoping Norge er gjort kjent med det internasjonale fritaket[6].

 • § 8 Potensielt brudd på dopingbestemmelsene

  Dersom analyseresultatet etter en dopingkontroll, for utøver som ikke er toppidrettsutøver eller meldepliktutøver, viser et forbudt stoff som kan skyldes bruk av oppgitte legemidler, kan utøver søke om medisinsk fritak, jf. § 5.

  Dersom Antidoping Norge fastslår at det foreligger tvil om det medisinske grunnlaget for søknaden, eller søknaden ikke innvilges, skal saken fremlegges påtalenemnden for vurdering.

 • § 9 Utøvers samtykke og konfidensialitet

  Utøver godkjenner ved å signere søknad om medisinsk fritak, at medisinsk informasjon oppgitt i søknaden kan behandles av personell tilknyttet Antidoping Norge, WADA, utøvers nasjonale og internasjonale særforbund, samt eventuell stevnearrangør, og at informasjonen gjøres tilgjengelig i ADAMS.

  Behandling av søknad er for øvrig taushetsbelagt, med mindre utøver selv samtykker i at informasjonen frigis.

  Informasjonen kan også benyttes ved mulig brudd på dopingbestemmelsene.

  Utøver kan få tilgang til opplysninger knyttet til egen sak og klage på bruk av informasjonen.

Justert og godkjent av styret i Antidoping Norge 14. april 2015.

Justert og godkjent av styret i Antidoping Norge 7.juni 2016.

[1] F.eks. Olympiske Leker eller Paralympics

[2] Jf. Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon

[3] F.eks. Olympiske leker eller Paralympics

[4] Jf. WADC artikkel 4.4.3.1

[5] Jf. WADC artikkel 4.4.7

[6] Jf. WADC artikkel 4.4.3.2

Les mer

 • Behov for hjelp?

  Ta kontakt med Antidoping Norge.

 • Skjema for medisinsk fritak

  Skjema for medisinsk fritak skal bare benyttes i følgende tilfeller:

  Internasjonale toppidrettsutøvere skal normalt søke om medisinsk fritak hos sitt internasjonale særforbund.

  Du finner skjema for medisinsk fritak nederst på denne siden.