Kontroller på oppdrag

Antidoping Norge har lang erfaring med å gjennomføre kontroller på oppdrag for både norske og internasjonale organisasjoner. Vi skal være antidopingorganisasjonen for alle som vil bekjempe doping i Norge gjennom å tilby et helhetlig antidopingarbeid i tråd med WADAs regelverk til alle konkurransemiljøer.

For å nå denne ambisjonen, er det viktig for oss å tilby antidopingprogrammer både til organisasjoner som ikke sorterer under Norges Idrettsforbund-paraplyen, samt å gjennomføre kontroller på oppdrag i internasjonal idrett.

Kostnader i forbindelse med kontroller på oppdrag må dekkes av oppdragsgiver.

Har du spørsmål knyttet til dopingkontroller på oppdrag. Ta kontakt med oss.

Vi gjennomfører også kontroller på treningssenter vi har samarbeid med gjennom programmet Rent senter. Les mer om programmet her.

E-post: [email protected]

Telefon: 09765

 • Internasjonale idrettskonkurranser i Norge

  Antidoping Norge har lang erfaring med å utføre dopingkontroller på oppdrag fra internasjonale særforbund.

  Enkelte internasjonale særforbund stiller krav om dopingkontroll ved internasjonale arrangementer i Norge, og arrangør må selv undersøke om det internasjonale særforbundet har stilt slike krav. Nasjonale særforbund og lokal arrangør må tenke gjennom både de økonomiske og praktiske sidene ved eventuelle kontroller, og planlegge dette i god tid.

  Antidoping Norge kan på oppdrag fra internasjonale særforbund, nasjonalt særforbund og/eller lokal arrangør planlegge og gjennomføre slike kontroller. Vanligvis inngås det da en skriftlig avtale om gjennomføring av kontroller under arrangementet. I henhold til WADAs regelverk er det å foretrekke at nasjonale antidopingorganisasjoner (som Antidoping Norge) gjennomfører kontrollene dersom det internasjonale særforbundet ikke selv har et dopingkontrollprogram.

  Planlegg alltid konkurranser med tanke på uanmeldte kontroller

  Våre kontrollører opplever ofte at arrangører ikke har tenkt på at dopingkontroller kan forekomme. Det medfører vanskelige arbeidsforhold for kontrollørene, og større ulemper for utøverne som skal testes. Dette kan unngås ved at arrangøren planlegger med tanke på kontroller.

  Arrangør bør sette av et toalett med tilstøtende lokaler hvor man kan ha et venterom og et dopingkontrollrom. Det bør være muligheter for å sitte, og i kontrollrommet bør det være noe som kan fungere som et bord. Kontrollområdet bør ikke være lokalisert langt unna der konkurransen finner sted. Ofte er det lokale klubber og lag som er ansvarlige for arrangementet. Særforbund bør i forbindelse med store konkurranser gjøre slike arrangører oppmerksom på muligheten for dopingkontroll.


 • Ansvar ved kontroll for internasjonale særforbund


  Ved kontroller initiert av et internasjonalt særforbund, gjelder det internasjonale særforbunds regelverk, og kontrollene skal være i henhold til krav i World Anti-Doping Code (WADC). Det internasjonale regelverket kommer til anvendelse ved uttak av utøvere til dopingkontroll, og ved videre oppfølging av positive prøver.

  Antidoping Norge har ansvaret for alle dopingkontroller i den organiserte idretten i Norge. Antidoping Norge vil i de tilfeller kontroller er initiert av internasjonale særforbund eller er obligatorisk i henhold til internasjonale særforbunds regelverk, samarbeide med særforbund/arrangør om gjennomføring av kontroller.

  For å klargjøre hvilken arbeids- og ansvarsfordeling som gjelder ved dopingkontroller ved internasjonale konkurranser i Norge, vil følgende retningsgivende regler gjelde:

  Antidoping Norges ansvar

  • Antidoping Norge skal bidra med dopingkontrollører og utstyr til kontrollen.
  • Antidoping Norges dopingkontrollskjema skal være utarbeidet på engelsk.
  • Analysene skal foregå ved det WADA-akkrediterte laboratoriet Norges laboratorium for dopinganalyse på Oslo universitetssykehus, Aker,
  • Analysesvar sendes direkte til det aktuelle internasjonale særforbundet.

  Særforbund/arrangørs ansvar

  • I de tilfeller kontroller er initiert av et internasjonalt særforbund eller er obligatorisk i henhold til det internasjonale særforbunds regler, skal særforbund/arrangør sende søknad til Antidoping Norge om bistand i god tid før arrangementet. Antall prøver og kravene i henhold til det internasjonale særforbundets reglement skal oppgis.
  • Særforbundet skal sørge for at gjeldende regler vedrørende dopingkontroll, vedtatt i det internasjonale særforbund foreligger. Dersom egne dopingkontrollskjema skal benyttes under arrangementet skal disse oversendes Antidoping Norge. Regelverk og skjema skal foreligge minimum 14 dager før arrangementet.
  • Særforbundet/arrangør skal sørge for tilstrekkelig fasiliteter for gjennomføring av dopingkontroll i henhold til det internasjonale særforbunds reglement eller Antidoping Norges krav til dopingkontrollokaler. I tillegg skal nødvendig akkreditering foreligge for dopingkontrollgruppen.
  • Særforbundet/arrangør skal sørge for at tilstrekkelig med assistenter er rekruttert for å bistå dopingkontrollørene. Opplæring av assistenter vil bli gitt av Antidoping Norges dopingkontrollpersonell.
 • Arrangementer og testoppdrag utenfor den organiserte idretten

  Antidoping Norge bistår med etablering og gjennomføring av helhetlige antidopingprogram i samarbeid med arrangører av konkurranser/arrangementer.

  Leveransen kan innebærer blant annet:

  • Utvikling av et antidopingregelverk og at utøvere tilslutter seg dette.
  • Opplæring av utøvere
  • Dopingkontroll før, under og etter konkurranser
  • Oppfølging av meldeplikt
  • Behandling av søknader om medisinske fritak

Faste samarbeid

Antidopingprogrammer for aktører utenfor idretten. Antidoping Norge leverer helhetlige antidopingprogram til aktører som ikke er underlagt Norges Idrettsforbund. Under følger en oversikt over aktører vi har fortløpende leveranse til.

 • Norges Bilsportforbund

  Norges Bilsportforbund har avtale med Antidoping Norge.

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller og alkometertester i bilsporten. Antidoping Norge bistår også Norges Bilsportforbund i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Norges Bilsportforbund er underlagt FIA som følger World Anti-Doping Agency’s (WADA) regelverk, slik at den dopinglisten som gjelder for norsk idrett også vil gjelde for lisensinnehavere i Norges Bilsportforbund.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med FIAs antidopingregelverk. Alkometertester skjer i tråd med NBFs regler om alkohol.

  Lisensinnehavere skal alltid informeres om sine plikter og rettigheter. Det som gjelder for alle kontroller og lisensinnehavere, er at de utøvere som er plukket ut til alkometertest og dopingkontroll plikter å avlegge prøve. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til sanksjoner.

 • Det Norske Travselskap

  Antidoping Norge har en avtale med Det Norske Travselskap (DNT).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller i travsporten. Antidoping Norge bistår også DNT i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med DNTs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste. Antidopingprogrammet skal ivareta travsportens grunnverdier om opplevelse, tillit, fair play og skikkelighet gjennom å forhindre bruk av forbudte stoffer, midler eller metoder.

 • Norsk Jockeyklub

  Antidoping Norge har en avtale med Norsk Jockeyklub (NJK).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroll av utøvere (jockeyer). Antidoping Norge bistår også NJK i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med NJKs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste.

 • Det frivillige Skyttervesen

  Antidoping Norge har en avtale med Det Frivillige Skyttervesen (DFS).

  Gjennom avtalen har Antidoping Norge myndighet til å utføre dopingkontroller av medlemmer i DFS. Antidoping Norge bistår også DFS i det forebyggende antidopingarbeidet.

  Dopingkontrollene gjennomføres i tråd med DFSs regelverk og analyseres på bakgrunn av WADAs dopingliste.

 • Politihøgskolen

  Antidoping Norge har en avtale med Politihøyskolen (PHS).

  Formålet med partenes samarbeid, er å bidra til at politihøyskolens studenter tar et aktivt standpunkt mot doping, gjøres kjent med dopingbestemmelsen og konsekvenser ved dopingbruk. Studentene kan også testes for eventuell bruk av dopingmidler.

  Antidoping Norge leverer gjennom avtalen undervisning for- og dopingkontroll av Politihøyskolens studenter.

 • Norges Rytterforbund

  Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund (NRYF). Avtalen innebærer at Antidoping Norge foretar prøvetakingen av hest.

  NRYF er høyeste myndighet i Norge innen ryttersporten og omfatter ni ulike grener: Distanse, dressur, feltritt, funksjonshemmende, islandshest, kjøring, mounted games, sprang og voltige.

  Avtalen med Antidoping Norge sikrer en oppbygging som er i tråd med regelverket for antidoping som gjelder i humanidretten. På den måten etableres en uavhengighet også i antidopingregelverket for hest ved at prøvetaking og utredning av påtalespørsmålet foretas av Antidoping Norge.

  God hestevelferd er førsteprioritet for NRYF. Samtidig er forbundet opptatt av at medlemmer i idrettslag tar et aktivt standpunkt mot doping. Avtalen sikrer et antidopingprogram som inneholder både et forebyggende opplæringsprogram og dopingkontroller.

  Prøvene blir analysert på et laboratorium som er godkjent av Det internasjonale rytterforbundet (FEI) og analyseres på bakgrunn av dopingliste fastsatt av Federation Equestre Internationale (FEI), tilgjengelige for medlemmene på www.rytter.no.