Ren Trening i kommunen

Antidoping Norge ønsker å forebygge doping lokalt og regionalt ved å inngå samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i Norge.

Viktige arenaer for å fremme god psykisk helse og livskvalitet for unge er hjemmet, skole, fritidsaktiviteter og nærmiljøet. Derfor er kommune og fylkeskommune en viktig samarbeidspart når vi skal forebygge bruk av doping og bidra til sunne lokale treningsmiljøer.

Samarbeidene finansieres dels av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra fylkeskommunen/kommunen.

For mer informasjon, ta kontakt med Morten Heierdal

Her kan du finne brosjyrer og annet materiell

 • Følgende fylker har pågående samarbeid
  • Innlandet
  • Vestland
 • Følgende kommuner har pågående samarbeid
  • Orkland
  • Lørenskog
  • Hamar
  • Sandefjord
  • Gjøvik
  • Drammen
  • Lillehammer
  • Askøy
  • Kragerø
  • Bjørnafjorden
  • Moss
 • En helhetlig rusmiddelpolitikk

  I Meld. St. nr 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» fremlagt av Helse- og omsorgsdepartementet heter det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Videre fremgår det at Regjeringen vil mobilisere mot doping, og at Helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Antidoping Norge og samarbeide om bevisstgjøring om doping.

  Fokuset på dette viktige arbeidet bekreftes og løftes ytterligere i St. Meld. 19 (2014-2015). Et samarbeid om Lokal mobilisering mot doping mellom Antidoping Norge og fylkeskommune/kommune kan være et bidrag for å oppnå de mål som fremgår av Meld. St. nr. 30 (2011-2012) og Meld. St. 19 (2014-2015) innenfor dopingfeltet.

  Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge over hele landet og det er derfor et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt.

  I Meld. St. 15, (2022 – 2023) «Folkehelsemeldinga. Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» skrives det at «(…) doping må sjåast i samanheng med det rusførebyggande arbeidet og som ein del av det heilskapelege, lokale folkehelsearbeidet. Det er viktig at dei som arbeider i førstelinjetenestene og ressurspersonane rundt ungdom har kunnskap om doping, risikofaktorar og teikn og symptom på dopingbruk. Antidoping Norge har førebyggande program direkte retta mot unge, men det er viktig at kommunane også har dette i planane sine og sikrar at det er tilstrekkeleg kunnskap hos ressurspersonar som rettleiar unge.»

 • Formålet med samarbeidet

  Programmet skal ha en bred tilnærming og søker å nå alle ressurspersoner og ungdommene selv, for å bidra til økt kunnskap og refleksjon. Kommunen får tilbud om både besøk og fysiske og digitale kunnskapshevende ressurser og verktøy, samt oppfølging fra kontaktperson i Antidoping Norge. Programmet skal gjøre det enkelt for kommunen å iverksette tiltak. Konkrete tiltak er beskrevet nærmere i beskrivelsen av programmet. Kommunen vil selv ha et ansvar for å påse at tiltakene følges opp.

 • Innsatsområder

  Yrkesgrupper som møter dopingproblematikken i sin hverdag, inkludert politi, ansatte på treningssentrene, lærere, helsearbeidere, trenere, offentlig ansatte, idrettslag, pårørende og ungdom.