Lokal mobilisering mot doping

Antidoping Norge ønsker å forebygge doping lokalt og regionalt ved å inngå samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i Norge.

Promofilm for programmet Lokal mobilisering mot doping.

Gjennom en systematisk og felles mobilisering mot doping kan ansatte i kommune og fylkeskommune, lokale skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge sette fokus på dagens kroppsidealer med tilhørende dopingbruk og arbeide for helhetlige og koordinerte løsninger på tvers av samfunnssektorer.

Arbeidet vil tuftes på nasjonale og regionale signaler om å mobilisere mot dopingbruk i ungdomsmiljøene. Samarbeidene finansieres dels av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra fylkeskommunen/kommunen.

For mer informasjon, ta kontakt med Morten Heierdal

Her kan du finne brosjyrer og annet materiell


 • Følgende fylker har pågående samarbeid
  • Innlandet
  • Vestland
 • Følgende kommuner har pågående samarbeid
  • Orkland
  • Lørenskog
  • Ringebu
  • Hamar
  • Nord-Fron
  • Sandefjord
  • Gjøvik
  • Steinkjer
  • Vefsn
  • Drammen
  • Lillehammer
  • Askøy
  • Kragerø
  • Bjørnafjorden
  • Levanger
 • En helhetlig rusmiddelpolitikk

  I Meld. St. nr 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» fremlagt av Helse- og omsorgsdepartementet heter det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Videre fremgår det at Regjeringen vil mobilisere mot doping, og at Helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Antidoping Norge og samarbeide om bevisstgjøring om doping.

  Fokuset på dette viktige arbeidet bekreftes og løftes ytterligere i St. Meld. 19 (2014-2015). Et samarbeid om Lokal mobilisering mot doping mellom Antidoping Norge og fylkeskommune/kommune kan være et bidrag for å oppnå de mål som fremgår av Meld. St. nr. 30 (2011-2012) og Meld. St. 19 (2014-2015) innenfor dopingfeltet.

  Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge over hele landet og det er derfor et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt.

 • Formålet med samarbeidet

  Å gi unge mennesker tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine lokalmiljøer. På denne måten ønsker vi å redusere de fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene hos unge mennesker som følge av dopingbruk, og forhindre at doping ødelegger liv til brukere, familie og tilfeldige tredjeparter.

 • Innsatsområder

  Yrkesgrupper som møter dopingproblematikken i sin hverdag, inkludert politi, ansatte på treningssentrene, lærere, helsearbeidere, trenere, offentlig ansatte, idrettslag, pårørende og ungdom.

Bilde1

Nasjonalt folkehelseseminar november 2022

Les mer

Verktøykassa i Lokal mobilisering

Gjennom programmet lokal mob mot doping tilbyr ADNO en rekke tiltak for å spre kunnskap, forståelse og engasjement for dopingtematikken. Programmet legger til rette for at kommunen kan ta tydelig avstand fra doping og kjenne til Rene alternativer som Ren skole, Rent senter og Rent idrettslag. Vi vet at det er av betydning at ungdom hører samme budskap på flere arenaer de ferdes slik som skole, idrett, treningssenter, fritidsklubben og fra fortrolige voksne de møter.

 • Foredrag og webinar
  • For tverrfaglige grupper rundt ungdom som lærere, elevhelsetjenesten, utekontakter, ansatte i barneverntjenesten og krisesentre, trenere og helsestasjonstjenesten.
 • Faggruppeseminarer
  • For helsesykepleiere og ansatte innen rus og psykiatri samt forebyggende politi.
 • Foredrag og undervisningsopplegg
  • Kunnskapshevende foredrag/webinar og undervisningsopplegg for elever i ungdomsskoler og vg skoler.
 • Digitale foreldremøter
  • For foresatte til elever på ungdomsskolen og videregående skole.
 • Trepartssamarbeid
  • Doping er i stor grad knyttet til treningsmiljøer utenfor den organiserte idretten. Lovforbudet mot bruk, besittelse og erverv av dopingmidler som trådte i kraft 1. juli 2013 har bidratt til økt oppmerksomhet hos politiet. Som et ledd i en økt satsing på feltet, ønsker Antidoping Norge å legge til rette for kunnskapsheving knyttet til dopingproblematikken og stimulere til styrket lokalt samarbeid mellom politi, treningssentre og Antidoping Norge. Antidoping Norge bidrar inn i disse foraene med kunnskap og rådgiving.
 • Dopingkontakten
  • Vår anonyme samtale og informasjonstjeneste blir gjort kjent til ungdom, unge voksne og andre i kommunen. Der får du svar fra fagpersoner som snakker med deg om det du måtte lure på om kropp, trening og doping.
 • Rent idrettslag og Rent senter
  • Informasjon og kunnskap til kommunen om programmene Rent idrettslag og Rent senter rettet mot idrettslag og senter i kommunen.
 • Handlingsplan mot doping
  • Informasjon om- og hjelp til å utarbeide en handlingsplan til bruk ved dopingmistanke eller bekymring for dopingbruk.