Ren Trening i kommunen

Antidoping Norge ønsker å forebygge doping lokalt ved å inngå samarbeid med kommuner i Norge.

Viktige arenaer for å fremme god psykisk helse og livskvalitet for unge er hjemmet, skole, fritidsaktiviteter og nærmiljøet. Derfor er kommuner en viktig samarbeidspartner når vi skal forebygge bruk av doping og bidra til sunne lokale treningsmiljøer.

Samarbeidene finansieres dels av Antidoping Norge og dels gjennom en egenandel fra kommunen.

For mer informasjon, ta kontakt med Morten Heierdal

Her kan du finne brosjyrer og annet materiell

 • Programbeskrivelse

  Målsetning ved programmet

  ADNO vil være deres fagressurs og veileder. Vi bistår kommunene med støtte og ressurser for å sikre langsiktighet i det forebyggende antidopingarbeidet lokalt, ved:

  • Å øke kunnskapsnivået og bevisstheten om doping hos fagpersoner og foreldre i kommunen, slik at de er i stand til å kunne forebygge, avdekke risikoatferd og veilede de unge i spørsmål om doping, kropp og trening.
  • Å bidra til at unge får tilstrekkelig kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk og bygge opp en nulltoleranse til doping i sine miljøer.

  Om programmet

  Dere får en fast kontaktperson i Antidoping Norge som:

  • Utvikler en statusrapport for kommunen i innledende fase.
  • Lager invitasjoner til arrangementene.
  • Har fagansvar for utvikling og gjennomføring av kurs og ressurser.

  Ressurser

  Antidoping Norge skal sørge for at kommunen har tilgjengelige programmer og ressurser, slik som:

  • Lærerressurser i ungdomsskolen som er tilknyttet kompetansemål i læreplan i flere fag.
  • Kurs for alle helsesykepleiere i kommunen.
  • Årlige webinarer for ungdomsskoleforeldre.
  • Tverrfaglig opplæringsmøte i kommunen for fag[1]miljøer og frivillighet.
  • Årlig workshop for alle deltakende kommuner.
  • Webinar for kommunens treningssentre med tilbud om å ta del i Rent Senter-programmet.
  • Ressurser som beskriver hvordan idretten kan ta del av konseptet Rent Idrettslag.
  • Plakater, brosjyrer og filmer til bruk på skoler og helsestasjoner.
  • Årlig rapport for prosjektet.

  Kommunens bidrag i programmet

  • Å utnevne en kontaktperson for samarbeidet.
  • Å distribuere invitasjoner og ressurser til skolene, helsesykepleiere og treningssentrene.
  • Å stille med en representant på nasjonalt seminar og workshop for samarbeidende kommuner.
  • Kommunen betaler en mindre egenandel per år.

  Interessert eller ytterligere spørsmål?

  Kontakt fagrådgiver Morten Heierdal:
  [email protected]

  Les mer i brosjyren Ren Trening i Kommunen

 • Følgende kommuner har pågående samarbeid
  • Orkland
  • Lørenskog
  • Hamar
  • Sandefjord
  • Gjøvik
  • Drammen
  • Lillehammer
  • Askøy
  • Kragerø
  • Moss
  • Lillestrøm
 • En helhetlig rusmiddelpolitikk

  I Meld. St. nr 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» fremlagt av Helse- og omsorgsdepartementet heter det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Videre fremgår det at Regjeringen vil mobilisere mot doping, og at Helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Antidoping Norge og samarbeide om bevisstgjøring om doping.

  Fokuset på dette viktige arbeidet bekreftes og løftes ytterligere i St. Meld. 19 (2014-2015). Et samarbeid om Lokal mobilisering mot doping mellom Antidoping Norge og fylkeskommune/kommune kan være et bidrag for å oppnå de mål som fremgår av Meld. St. nr. 30 (2011-2012) og Meld. St. 19 (2014-2015) innenfor dopingfeltet.

  Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge over hele landet og det er derfor et stort behov for å intensivere og løfte frem det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt.

  I Meld. St. 15, (2022 – 2023) «Folkehelsemeldinga. Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» skrives det at «(…) doping må sjåast i samanheng med det rusførebyggande arbeidet og som ein del av det heilskapelege, lokale folkehelsearbeidet. Det er viktig at dei som arbeider i førstelinjetenestene og ressurspersonane rundt ungdom har kunnskap om doping, risikofaktorar og teikn og symptom på dopingbruk. Antidoping Norge har førebyggande program direkte retta mot unge, men det er viktig at kommunane også har dette i planane sine og sikrar at det er tilstrekkeleg kunnskap hos ressurspersonar som rettleiar unge.»

 • Formålet med samarbeidet

  Programmet skal ha en bred tilnærming og søker å nå alle ressurspersoner og ungdommene selv, for å bidra til økt kunnskap og refleksjon. Kommunen får tilbud om både besøk og fysiske og digitale kunnskapshevende ressurser og verktøy, samt oppfølging fra kontaktperson i Antidoping Norge. Programmet skal gjøre det enkelt for kommunen å iverksette tiltak. Konkrete tiltak er beskrevet nærmere i beskrivelsen av programmet. Kommunen vil selv ha et ansvar for å påse at tiltakene følges opp.

 • Innsatsområder

  Programmet skal ha en bred tilnærming og har konkrete tiltak rettet mot målgruppene unge mellom 14 og 24 år, foresatte, helsesykepleiere, kroppsøvingslærere og treningsveiledere og andre fag- og ressurspersoner i kommunen. Programmene Rent Senter og Ren Idrett er selvstendige, men vil likevel ha en viktig plass i det overordnede arbeidet i kommunesamarbeidet. Alle treningssentre og idrettslag får informasjon om samarbeidet, samt tilbud om konkrete tiltak og invitasjon til å bli en del av sine respektive program.