Ren Skole

Forebyggende program for videregående skoler.

27746303 10155176000607091 910740103 o1

Antidoping Norge har god erfaring med en systematisk og tverrfaglig tilnærming for å fremme dopingfrie og helsefremmende miljøer. Stiftelsen har allerede etablerte programmer for treningssentre (Rent Senter), idrettslag (Rent Idrettslag), kommuner og fylkeskommuner (Lokal mobilisering mot doping). Programmene kjennetegnes ved at virksomhetene i samarbeid med Antidoping Norge planlegger og iverksetter en helhetlig satsing på ren trening og antidoping innenfor egen organisasjon eller i et geografisk område.

Ungdom i skolealder er en sentral målgruppe i det forebyggende- og helsefremmende antidopingarbeidet. I denne alderen endrer mange ungdommer motivasjon for å trene. Egen kropp og utseende er den viktigste motivasjonsfaktoren for mange. Det er viktig med en bred, forebyggende innsats på arenaer hvor ungdom befinner seg. Skolen står helt sentralt i de fleste unges hverdag.

Ren skole er et program som tilbys i fylkeskommuner som er en del av programmet Lokal mobilisering. Gjennom Ren Skole tilbyr Antidoping Norge et program for videregående skoler som ønsker å styrke og synliggjøre skolens forebyggende innsats mot doping. Programmet har elementer av kunnskapsheving blant ansatte og elever, og verdi- og holdningsskapende arbeid knyttet til trening, idrett, kropp og helse.

Ren Skole bygger på en sertifiseringsordning. Ved å innfri et sett kriterier kan videregående skoler som ønsker å synliggjøre skolens innsats for en helhetlig satsing på antidoping sertifiseres som Ren Skole. Sertifiseringen skal være attraktiv for både elever og lærere, og bidra til et helsefremmende og dopingfritt miljø på skolen.

For mer informasjon om programmet Ren Skole, ta kontakt på [email protected].

Viktig informasjon

Ren Skole tilbys i første omgang videregående skoler i fylker og kommuner som samarbeider med Antidoping Norge om en Lokal mobilisering mot doping.

 • Søknadsprosedyre for å bli sertifisert Ren Skole
  1. Skolens ledelse vedtar å bli Ren Skole.
  2. Skolen utvikler en antidopingrelatert handlingsplan og integrerer denne i årshjulet.
  3. Sertifisering skjer når handlingsplanen er sendt til og godkjent av ADNO. Planen skal inneholde obligatoriske og eventuelle valgfrie forebyggende tiltak.
  4. Skolen mottar en sertifiseringsplakett når minimumskriteriene er bekreftet møtt, og det foreligger handlinger i årshjulet med tidsfrister for kommende skoleår. Utdeling av plakett skjer i forbindelse med skolebesøk fra ADNO. Sertifiseringen er gyldig i 3 år.
  5. Hvert tredje år gjøres en resertifiseringsvurdering med mulighet for sertifisering for 3 nye år.
 • Obligatoriske tiltak i skolens handlingsplan
  • Ren Skole forankres i ledelsen – gjerne i samråd med skolemiljøutvalget/elevrådet.
  • Skolen velger en antidopingansvarlig med ansvar for oppfølgning av arbeidet.
  • Skolen utarbeider undervisningsplan for antidopingrelatert undervisning, med kobling til helsesøster, folkehelseansvarlig, miljøtjenesten, o.l.
  • Skolen legger opp til antidopingrelatert undervisning på alle trinn gjennom skoleåret, herunder
   • bruk av undervisningsprogrammet Ren Elev (alle elever).
   • Gjennomfører e-læringsprogrammet Ren Utøver på skoler med utdanningsprogram idrettsfag og på skoler som tilbyr toppidrett som valgfritt programfag.
   • Skolen arrangerer minimum ett skolebesøk med foredragsholder fra Antidoping Norge i løpet av sertifiseringsperioden (3 år). Gjelder alle elever.
   • Skolen arrangerer minimum ett foreldremøte med foredragsholder fra Antidoping Norge i løpet av sertifiseringsperioden (3 år).
   • Har en plan/retningslinjer for bruk av skolens styrkerom i og utenfor skoletid.