Regler om praktisering av utøverinformasjon

Reglene er revidert og fastsatt av Styret i Antidoping Norge 13. desember 2011 med hjemmel i NIFs lov § 12-22 og Forskrift om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller pkt. 7.

1. Disse reglene er utarbeidet med bakgrunn i WADAs regler om utøverinformasjon i ”International Standard for Testing”. Regelverket gis anvendelse fra og med kvartalsrapportering for første kvartal 2012.

Kriterier for plassering av utøvere på prioritert utøverliste
2. Dersom minst ett av forholdene nedenfor gjør seg gjeldende, kan utøver settes på prioritert utøverliste:
a. utøver deltar i idrettsgrener der bruk av dopingmidler forbudt utenfor konkurranse, jfr WADAs dopingliste, har et prestasjonsforbedrende potensial.
b. utøver er satt på ”Registered Testing Pool” av sitt internasjonale særforbund og må rapportere utøverinformasjon jfr. International Testing Standard
c. utøver er definert som toppidrettsutøver jfr. Toppidrettsutøverlisten som fremgår av Regler for medisinsk fritak, vedlegg 1.
d. utøver deltar i internasjonale konkurranser på toppnivå
e. utøver mottar Olympiatoppstipend
f. utøver er kandidat for deltakelse i Olympiske eller Paralympiske leker.

Toppidrettsutøvere som er utestengt fra organisert idrett på grunn av en dopingdom kan inkluderes på prioritert utøverliste.

Kriterier for å ta av utøvere på prioritert utøverliste
3. Dersom utøver ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for plassering av utøver på prioritert utøverliste og/eller legger opp skal utøver tas av prioritert utøverliste.

Opplæring og varsling
4. Utøver og særforbund skal varsles om at utøver er satt på prioritert utøverliste før første kvartalsrapportering.
5. I forbindelse med deltakelse i internasjonale konkurranser kan det gjøres unntak fra punkt 4.
6. Utøvere som settes på prioritert utøverliste skal tilbys opplæring, brukerveiledning og personlig bistand via telefon eller på annen måte innen frist for første kvartalsrapportering.
7. Utøver og særforbund skal varsles via e-post før frist for ny kvartalsrapportering.
8. Ved eventuelle fremtidige vesentlige endringer i rapporteringssystemet skal det fastsettes særskilte bestemmelser for opplæringsperiode.

Når det av opplæringshensyn ikke skal gis advarsel
9. De to første kvartalene etter at utøver er satt på prioritert utøverliste anses som en Opplæringsperiode.
10. I første kvartal av Opplæringsperioden skal det ikke utstedes advarsler, med mindre det anses at utøver grovt uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å oppgi korrekt utøverinformasjon.
11. Dersom utøver ved innrapportering for andre kvartal av Opplæringsperioden ikke har rapportert innen fristen, skal utøver så snart som mulig få beskjed om mangler ved kvartalsrapporteringen. Dersom mangler ikke er rettet innen 3 dager etter at utøver har mottatt varsel, anses det som grunnlag for utstedelse av advarsler. Dette med mindre det anses at utøver grovt uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å oppgi utøverinformasjon. Dersom det anses at utøver ikke er å finne på oppgitt sted til oppgitt tid ved uanmeldt dopingkontroll i andre kvartal av Opplæringsperioden, kan advarsel utstedes.
12. Etter Opplæringsperiodens utløp skal det foretas en ordinær vurdering av advarsel dersom kvartalsfristen ikke er overholdt.
 
Utstedelse av advarsel
13. Meldepliktskomiteen, opprettet av styret i Antidoping Norge, fatter beslutning om å tildele advarsel.
14. Utøver skal gis anledning til å opplyse om alle relevante forhold dersom det foreligger mulig brudd på Forskriften.
15. Utøvers forklaring og annen relevant informasjon skal danne grunnlag for Meldepliktskomiteens vurdering. Ytterligere informasjon kan innhentes dersom Meldepliktskomiteen mener dette kan få betydning for vurderingen.
16. Anses det som lite sannsynlig at det foreligger grunnlag for advarsel, kan saken fremmes for Meldepliktskomiteen uten at utøvers forklaring innhentes. Utøvers forklaring skal likevel innhentes dersom Meldepliktskomiteen mener advarsel bør vurderes.
17. Det skal ikke gis advarsel dersom utøver lokaliseres på et annet sted enn oppgitt sted innenfor garantitiden og det likevel blir gjennomført uanmeldt dopingkontroll. 
18. Særskilte forhold som kan være grunnlag for ikke å gi advarsel:
a. alvorlig eller akutt sykdom/skade
b. uforutsette hendelser
c. hendelser utenfor utøvers kontroll
d. tekniske problemer ved ADAMS-systemet
e. utøver kan ikke klandres for feilen.

Særskilte forhold må dokumenteres og sendes Antidoping Norge umiddelbart etter at utøver får melding om mulig advarsel.

Klage på utstedt advarsel
19. Advarsler som påklages skal stiles til Meldepliktskomiteen , i Antidoping Norge.
20. Klagefrist er tre uker.
21. Klagen behandles av Klagenemndi meldepliktsaker, opprettet av styret i Antidoping Norge.

Revidert og godkjent av styret 13. desember 2011, og trådte i kraft 1. januar 2012.