Regler for medisinsk fritak

Revidert av styret i Antidoping Norge 18.12.2012. Reglene trådte i kraft 01.01.2013.

§ 1 Hjemmel
Disse Reglene er gitt med hjemmel i NIFs lov § 12-22.

§ 2 Virkeområde
I henhold til dopingbestemmelsene skal enhver utøver som er medlem av et lag tilsluttet NIF ikke benytte midler og metoder som står på dopinglisten.  Det er imidlertid utarbeidet fritaksordninger slik at utøvere på medisinsk grunnlag kan bruke midler som inneholder stoffer på dopinglisten i forbindelse med medisinsk behandling. Det forutsettes at slik behandling ikke gir konkurransefordeler. Fritaksordningen er basert på det internasjonale antidopingregelverket fastsatt av World Anti-Doping Agency (WADA).

KAPITTEL I – GENERELLE BESTEMMELSER
§ 3 Kriterier for medisinsk fritak
For å få godkjent fritak på medisinsk grunnlag må følgende kriterier oppfylles og kunne dokumenteres:

a) Utøveren ville fått betydelige helseplager uten bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.

b) Legemiddel brukt i medisinsk behandling gir ingen prestasjonsforbedring utover normaltilstand.

c) Det er ingen gode behandlingsalternativer til bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden.

d) Bruk av legemiddel inneholdende det forbudte stoffet/metoden skal ikke være en konsekvens av bivirkninger oppstått ved tidligere misbruk av stoffer på dopinglisten.

Forhåndsgodkjent medisinsk fritak er ikke nødvendig for medisinsk behandling ved behandling i akutte nødssituasjoner eller dersom uvanlige omstendigheter oppstår som tilsier at det ikke er tid eller anledning å sende søknad inn før en dopingkontroll.

§ 4 Kategorisering av utøvere i forhold til medisinsk fritak
Utøvere er kategorisert i følgende grupper i forhold til fritak.

a) Internasjonale topputøvere som er satt på særskilt liste av internasjonale særforbund og utøvere som deltar i internasjonale konkurranser der det internasjonale særforbundet har besluttet at fritakssøknad skal sendes det internasjonale forbundet.

b) Nasjonale toppidrettsutøvere som definert i vedlegg 1 (Toppidrettsutøverlisten), med unntak av internasjonale toppidrettsutøvere som omfattes av bokstav a ovenfor.

c) Andre utøvere som er medlemmer av NIF og som ikke omfattes av punkt a og b ovenfor.

d) Utøvere under 15 år.

§ 5 Praktisering av søknad om medisinsk fritak

Internasjonale toppidrettsutøvere jf. § 4 a og/eller deltakere i internasjonale konkurranser jfr. § 4 b må følge internasjonalt særforbunds regelverk om medisinsk fritak.

Nasjonale toppidrettsutøvere skal søke om fritak i henhold til vedlegg 3.

Utøvere som er medlem av idrettslag tilsluttet NIF skal søke om fritak i henhold til vedlegg 4.

Utøvere under 15 år gis et generelt fritak for medisinsk bruk av legemidler, med unntak for deltakelse i internasjonale konkurranser. På forespørsel må utøvere under 15 år kunne dokumentere medisinsk behandling i henhold til vedlegg 4.

§ 6 Særskilte stoffgrupper

6.1 Beta-2 agonister

Bruk av andre beta-2 agonister til inhalasjon enn salbutamol, salmeterol og formoterol krever søknad om medisinsk fritak på forespørsel, avhengig av nivå.
  
6.2 Glukokortikoider
Verken glukokortikoider brukt topikalt (for lidelse i øret, munnslimhinne, på huden, i tannkjøttet, i nesen, i øynene og perianalt) eller for lokal bruk (intrartikulært, periartikulært, peritendinøs, epiduralt, intradermal og inhalasjon) er forbudt og krever således ingen søknad om fritak. 

6.3 Betablokkere
Betablokkere er forbudt å bruke i særskilte idretter fastsatt i dopinglisten. Fritak for bruk av betablokkere kan i enkelte tilfeller gis. Nærmere regler er gitt i vedlegg 5.

§ 7 Klage
En avgjørelse om fritak kan påklages som beskrevet nedenfor.

Klageberettigede er:
 
a) Utøver/person for hvem avgjørelse om fritak er fattet

b) Antidoping Norge

c) Internasjonalt særforbund

d) WADA

Klage over vedtak vedrørende internasjonale toppidrettsutøvere jfr. pkt. 4 a skal sendes til Court of Arbitration for Sport (CAS).

Klager fra øvrige utøvere jfr. pkt. 4 b – d skal sendes til Antidoping Norge. Antidoping Norge kan omgjøre tidligere vedtak etter mottatt klage. Dersom klagen fortsatt er relevant skal saken sendes til leder i Idrettsmedisinsk Råd i NIF, som skal oppnevne en særskilt klagenemnd. Klagenemnda skal bestå av minst tre personer med relevant kunnskap i klinisk medisin og idrettsmedisin. Nemndas medlemmer skal ikke ha tilknytning til personen klagen gjelder, dennes idrett, eller andre involverte parter. Nemnda skal behandle saken iht. krav i ”International Therapeutic Use Exemption” (utgitt av WADA).

Avgjørelse fattet av nasjonal klagenemnd om å gi medisinsk fritak, kan påklages av WADA til CAS.

Vedlegg 1: Toppidrettsutøverliste

Vedlegg 2: Praktisering av regler for internasjonale toppidrettsutøvere

Vedlegg 3: Praktisering av regler for nasjonale toppidrettsutøvere

Vedlegg 4: Praktisering av regler for alle andre utøvere som er medlem av NIF og som ikke er definert som internasjonale eller nasjonale toppidrettsutøvere

Vedlegg 5: Fritaksregler for betablokkere i de ulike idrettene

 

Behov for hjelp?

Ta kontakt med din idrettsansvarlig i Antidoping Norge eller send oss en e-post.

 

Skjema

Skjema for medisinsk fritak skal bare benyttes i følgende tilfeller:

  • Utøver har testet positivt og har fått beskjed om å benytte dette skjemaet.
  • Utøver er ikke definert som toppidrettsutøver og bruker et legemiddel i gruppe S1. Anabole stoffer, S2. Peptidhormoner, vekstfaktorer og relaterte substanser, S6. Stimulerende midler eller P2. Betablokkere (forbudet for betablokkere gjelder bare enkelte idretter).
  • Utøver er nasjonal toppidrettsutøver og skal søke medisinsk fritak hos Antidoping Norge.
  • FIS-utøvere som tilhører FIS "testing pool" skal søke FIS, øvrige utøvere skal søke Antidoping Norge.
  • Alle håndballspillere og seilere som er pliktig å søke om medisinsk fritak skal sende søknad til Antidoping Norge.

Internasjonale toppidrettsutøvere skal normalt søke om medisinsk fritak hos sitt internasjonale særforbund.


Last ned skjema for medisinsk fritak (pdf)

Send skjema og eventuell dokumentasjon til:
Antidoping Norge
Sognsveien 77 A
0855 Oslo.