Praksis ved søknad om medisinsk fritak fra dopinglisten - ADHD

Antidoping Norge ønsker at idrett og idrettskonkurranser skal være åpne for alle.

Antidoping Norge ønsker at idrett og idrettskonkurranser skal være åpne for alle. Mange av de som er diagnostisert med ADHD har et dokumentert behov for langvarig behandling med sentralstimulerende midler (eksempelvis Ritalin eller Concerta). Dette er midler som står på dopinglista. I slike tilfeller skal det søkes om medisinsk fritak fra dopinglisten uavhengig av nivå.

Vanlig praksis i Antidoping Norge er at det blir innvilget fritak for bruk av sentralstimulerende midler for nasjonale forhold i forbindelse med legitim behandling av ADHD. Virkestoffet i Ritalin og Concerta er kun forbudt i konkurransesammenheng.

Ved søknad om fritak må det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon for diagnose og behandlingsbehov fra behandlende lege som kan foreskrive denne type sentralstimulerende stoffer. I Norge må Fylkesmannen gi tillatelse til at det foreskrives slike stoffer i behandling av ADHD. Antidoping Norge kan kreve at det legges frem særskilte spesialistundersøkelser.

Fritaksreglene for medisinsk fritak fra dopinglisten sier blant annet:

KAPITTEL I - GENERELLE BESTEMMELSER se § 3

Medisinsk bruk av et forbudt stoff eller metode skal ikke bidra til prestasjonsfremgang utover hva man kan forvente gjennom at utøveren oppnår normal helsetilstand som følge av behandling av en legitim sykdom.

Antidoping Norge kan gi restriksjoner på bruken av slike legemidler etter en vurdering av bl.a. idrett, nivå, alder og dosering. Eventuelt fritak gis for spesifisert medikament, dosering og tidsperiode.

Internasjonale særforbund kan vurdere fritakssøknader i ADHD-saker på en annen måte enn det som er vanlig praksis i Norge. Antidoping Norge vil arbeide for en harmonisering av praksisen internasjonalt.

Antidoping Norge har oppnevnt en egen medisinsk fagkomité som behandler søknader om medisinsk fritak fra dopinglisten. Denne komiteen har fagekspertise på ADHD.