Positiv prøve

Ved en positiv prøve undersøkes det om det positive analyseresultatet kan skyldes legemiddelbruk. De fleste positive prøver skyldes legitimt bruk av medisiner. Da er det ingen dopingsak.

Antidoping Norge kan også undersøke om det foreligger forhold som tilsier at den positive prøven ikke er en dopingsak.

Dopingsak

Dopingsak

Kapittel 12 i NIFs lov regulerer saksgang i dopingsaker. Ved en positiv prøve som ikke skyldes tillatt legemiddelbruk, eller ved andre forhold der dopingbestemmelsene potensielt er brutt, blir utøveren orientert. I tillegg blir særforbundet, det internasjonale særforbundet og WADA informert.

Utøveren blir informert om rettigheter og plikter, herunder at han eller hun har rett til å kommentere saken og har mulighet til å legge fram bevis for sin uskyld. Utøveren kan også be om at B-prøven skal analyseres. Utøveren vil automatisk miste plasseringen sin dersom en positiv prøve som blir dopingsak, er avgitt ved en konkurranse.

Administrasjonen i Antidoping Norge innhenter relevant og tilgjengelig informasjon om saken og legger den fram for den frittstående påtalenemnden som er opprettet av Antidoping Norge.

Uavhengig påtalenemnd
Den uavhengige påtalenemnden vurderer om det skal innhentes ytterligere informasjon, og avgjør om det skal oversendes en begjæring om påtale* til NIFs domsutvalg eller om saken skal henlegges. En dopingsak blir vanligvis offentliggjort når det foreligger en påtalebegjæring. Henlegges saken vil utøver få skriftlig beskjed fra påtalenemnden.

Domsutvalget dømmer
Dersom det tas ut påtale, vil utøver motta påtalebegjæring fra domsutvalget i NIF. Utøver vil få opplysninger om rettighetene, og vil bli bedt om å fremlegge sitt syn på saken.

Domsutvalget i NIF vurderer påtalebegjæringen og all annen innhentet informasjon i saken. De kan eventuelt be utøveren om mer informasjon. I noen tilfeller innkaller domsutvalget til en muntlig høring.

Domsutvalget frifinner eller dømmer utøveren på grunnlag av de fakta som foreligger, vurdert opp mot NIFs lov. Avgjørelsen skal være begrunnet.

Anke
Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Saken kan ankes av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor.

En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsdomstol) etter spesielle regler.

SANKSJONER I DOPINGSAKER
Brudd på dopingbestemmelsene sanksjoneres normalt med utestengelse fra konkurranser og organisert trening. Lengden på utestengelsen avhenger av flere forhold, blant annet hvilket stoff det er, type forseelse, og i hvilken grad utøver har skyld i det som har skjedd.

En utøver kan også idømmes tap av premier, plasseringer i mesterskap og/eller rekorder.

Les mer:
Dopingbestemmelsene i NIFs lov, kap 12.

* Som en følge av en endring i NIFs dopingbestemmelser anvendes nå begrepet Påtalebegjæring i stedet for "anmeldelse". Den endrede begrepsbruk har ikke materiell betydning.