Europarådet

Europarådets antidoping-konvensjon skal jobbe for å redusere bruk av doping innen idretten.

Konvensjonen ble signert 16. september 1989 i Strasbourg, mens tilleggsprotokollen ble signert i 2002. Konvensjonen retter oppmerksomheten mot dopingmisbruk innenfor organisert idrett. Europarådet er en viktig arena for Norges internasjonale engasjement.

Norge, representert ved Kultur- og kirkedepartementet, men også Antidoping Norges representanter, deltar jevnlig i møter i Monitoring Group og underliggende faggrupper, som har som oppgave å følge opp at medlemslandene overholder konvensjonen. I henhold til konvensjonens artikkel 11, skal Monitoring Group overvåke implementeringen av konvensjonen.

Norge var første land som ble evaluert av Europarådet for andre gang, i slutten av 2006. Konklusjonen fra Europarådets evaluering var at organiseringen og gjennomføringen av antidopingarbeidet i Norge oppfyller kravene i Europarådets konvensjon og fungere effektivt. Det internasjonale samarbeidet beskrives som imponerende.

Antidoping Norges daglig leder Anders Solheim ble i 2014 valgt som leder av Monitoring Group.
 

Mer informasjon

For mer informasjon om Europarådet og antidopingkonvensjonen, se her.